Dodatek k splošnim pogojem poslovanja družbe AVISION d.o.o.

za mobilne storitve

 1. Razmejitev odgovornosti
  Dostop do virtualnega mobilnega omrežja ter virtualnih mobilnih telefonskih storitev zagotavlja družba Mega M, informacijske tehnologije, d.o.o. (v nadaljevanju MegaM), na omrežju Telekoma Slovenije d.d..
  MegaM kot izvajalec mobilnih telefonskih storitev skrbi predvsem za strokovno in kakovostno izvajanje le teh. Prav tako odgovarja za posredovanje informacije ustreznim organom o številki in lokaciji kličočega ob klicu na številko za klice v sili »112« in številko policije »113«, izvaja prenose številk, poskrbi za vključitev naročnika v univerzalni imenik in univerzalno imeniško službo ter sprejema prijave napak s strani družbe Avision d.o.o. Portorož (v nadaljevanju Avision), katera v imenu končnih uporabnikov posreduje napake v delovanju mobilnih storitev.
  MegaM je pooblastil Avision, da v svojem imenu in za svoj račun sklepa naročniška razmerja. Naročnik tako s podpisom te pogodbe sklene naročniško razmerje z Avision, ta mu mesečno izstavlja račune za opravljene storitve ter tudi prejema plačila. Avision, je naslov za prijavo napak, reklamacijo računov, pošiljanje razčlenjenih računov ter reševanje sporov v zvezi z dostopom do storitev ali njihovim izvajanjem. Prav tako naročniku zagotavlja kakršnekoli informacije ter odgovarja za namestitev in vzdrževanje dane opreme in obveščanje uporabnikov o spremembah, omejitvah in prekinitvah delovanja storitev.
 2. Opredelitev pojmov
  1. »Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije« oziroma »Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije« (v nadaljevanju agencija) je neodvisni regulativni organ, ustanovljen na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah (v nadaljevanju ZEKom-1), ki opravlja naloge po tem zakonu ter ureja druga vprašanja, povezana z elektronskimi komunikacijami.
  2. “Cenik storitev” določa cene storitev Avision, ki jih Avision zaračunava za uporabo storitev (v nadaljevanju Cenik).
  3. “Elektronske komunikacijske storitve” so po določilih splošnih pogojev (v nadaljevanju SP) javne storitve vzpostavljanja govornih zvez in/ali podatkovnih povezav ter druge tehnične in komercialne storitve, ki jih omogočajo elektronska komunikacijska omrežja ter jih nudi Avision svojim naročnikom in uporabnikom v skladu s SP, posebnimi pogoji (v nadaljevanju PP) za posamezno storitev, navodili za uporabo in sklenjenimi naročniškimi pogodbami (v nadaljevanju storitve).
  4. “Kartica SIM (SIM - Subscriber Identity Modul in USIM - Universal Subscriber Identity Modul)” je kartica z vpisanimi podatki, ki omogoča priključitev na določena omrežja in identifikacijo naročnika/uporabnika omrežja. Kartica SIM preprečuje morebitne zlorabe pri uporabi storitev in varovanje osebnih podatkov naročnika/uporabnika z identifikacijsko številko (kodo) PIN (Personal Identification Number) in zaklepanje kartice SIM v omrežju ob trikratnem napačnem vnosu številke PIN. S pomočjo številke za odklepanje PUK (Personal Unblocking Key) se lahko zaklepanje razveljavi. Desetkratni napačni vnos številke PUK povzroči trajno neuporabnost kartice. Izdaja nove kartice bremeni naročnika/uporabnika. Kartica SIM je last MegaM.
  5. »Naročnik« je fizična ali pravna oseba, ki z Mega M-om ob upoštevanju SP sklene naročniško pogodbo kot končni uporabnik elektronskih komunikacijskih storitev.
  6. »Naročnina« je znesek, ki ga naročnik plačuje praviloma mesečno za zagotavljanje dostopa do storitev.
  7. »Naročniška pogodba« je pogodba med Avisionom kot operaterjem in naročnikom kot končnim uporabnikom, s katero se sklene naročniško razmerje za uporabo elektronskih komunikacijskih storitev.
  8. “Navodila za uporabo” so navodila, s katerimi uporabniki storitev Avision dobijo napotke o pogojih, omejitvah in načinu uporabe posameznih storitev in opreme/blaga ter navodila proizvajalcev o uporabi opreme/blaga.
  9. “Obračunsko obdobje” je časovno obdobje, v katerem Avision za naročnika/uporabnika opravi posamezne dogovorjene storitve v skladu z naročniško pogodbo in jih za to obdobje vrednoti in zaračunava naročnikom/uporabnikom v skladu z veljavnim Cenikom.
  10. “Omrežna priključna točka” je fizična točka, na kateri ima naročnik/uporabnik dostop do javnega elektronskega komunikacijskega omrežja. Kadar omrežja vključujejo komutacijo ali usmerjanje, se omrežna priključna točka določi s posebnim omrežnim naslovom, ki je lahko povezan s številko ali imenom naročnika. V mobilnem omrežju je omrežna priključna točka mobilni terminal in/ali kartica SIM.
  11. “Omrežje” pomeni javno elektronsko komunikacijsko omrežje MegaM.
  12. “Ponudnik vsebin in/ali storitev” je fizična ali pravna oseba, s katero Avision/MegaM sklene ustrezno pogodbo za omogočanje dostopa do določenih vsebin in/ali storitev prek omrežja MegaM. Uporabniki vsebin in storitev, ki jih prek omrežja MegaM ponujajo ponudniki vsebin in/ali storitev, le-te uporabljajo pod pogoji ponudnika vsebine in/ali storitve.
  13. “Posebni pogoji” ali »PP« so pogoji poslovanja Avision kot izvajalca elektronskih komunikacijskih storitev v razmerju do naročnikov in drugih uporabnikov za posamezne storitve.
  14. “Poslovni naročnik/uporabnik” je naročnik/uporabnik, ki ima v skladu z zakonodajo status pravne osebe oziroma ki je registriran kot gospodarska družba, samostojni podjetnik ali drug poslovni subjekt (društvo, sindikat, politična stranka in fizična oseba, ki opravlja registrirano dejavnost, oziroma drug poslovni subjekt, registriran z vpisom v pristojni register ali uradno evidenco pri pristojnem registrskem organu); oziroma je naročnik/uporabnik, ki je fizična ali pravna oseba, ki na trgu opravlja gospodarsko ali drugo samostojno dejavnost.
  15. “Potrošnik” je vsaka fizična oseba, ki uporablja ali zaprosi za javno dostopno komunikacijsko storitev za namene, ki ne spadajo v njeno trgovsko, poslovno ali poklicno dejavnost.
  16. “Priključitev” je postopek, s katerim Avision naročniku omogoči dostop do storitev javnega mobilnega elektronskega komunikacijskega omrežja MegaM.
  17. “Priključnina/priključna taksa” je cena, ki se zaračuna naročniku za aktiviranje uporabe storitev.
  18. “Splošni pogoji uporabe elektronskih komunikacijskih storitev družbe Avision, d.o.o..” “Splošni pogoji uporabe” ali “SP” (v nadaljevanju SP) so splošni pogoji poslovanja Avision kot izvajalca elektronskih komunikacijskih storitev v razmerju do naročnikov in drugih uporabnikov teh storitev.
  19. “Strošek izključitve” je strošek, ki se zaračuna naročniku ob izključitvi storitve/priključka.
  20. “Številka” je številka ali predpona, določena s priporočilom E.164 Mednarodne telekomunikacijske zveze (ITU), ki jo naročniku ali uporabniku dodeli v uporabo Avision.
  21. “Terminalska oprema” (v nadaljevanju tudi oprema) je radijska in telekomunikacijska oprema, ki jo uporabljajo naročniki/uporabniki pri uporabi storitev Avision-a,
  22. “Uporabnik storitev” (v nadaljevanju uporabnik) je fizična ali pravna oseba, ki uporablja ali zaprosi za uporabo javno dostopne elektronske komunikacijske storitve Avision-a.
  23. “Vsebina” pomeni tekstovne, grafične, glasovne, večpredstavnostne in druge informacije (npr. digitalno fotografijo, video, grafiko, TV, glasbo, računalniško programsko opremo), ki so dostopne kot storitve Avision-a ali storitve ponudnikov vsebin.
  24. “Zasebni naročnik/uporabnik” je naročnik/uporabnik, ki je potrošnik.
  25. Ostali pojmi, uporabljeni v SP, imajo enak pomen, kot je določen v ZEKom1 in na njegovi podlagi sprejetih podzakonskih aktih.
 3. Storitve mobilnega elektronskega komunikacijskega omrežja in pogoji uporabe storitev 
  1. Avision omogoča svojim naročnikom/uporabnikom, v skladu s SP in PP za posamezno storitev:
   1. nabor osnovnih, dopolnilnih in dodatnih storitev, kot je določeno v PP za posamezno storitev,
   2. če storitev to omogoča, dostop do enotne evropske številke za klice v sili in druge številke za klice v sili, ki jih določa zakonodaja.
  2. Za nove storitve in storitve, ki se uporabljajo pod posebnimi pogoji, bo Avision pred njihovo uvedbo pripravil in objavil ustrezna v skladu z navodili ter pogoje uporabe in opis teh storitev.
  3. Avision omogoča mobilne storitve v okviru tehničnih in tehnoloških možnosti.
  4. Vsak naročnik/uporabnik ima možnost uporabe mobilnih storitev Avision-a, če ima naročnik/uporabnik ustrezno opremo, je na storitev veljavno naročen in mu je omogočen dostop in koriščenje, Avision pa jo nudi in omogoča.
  5. Dostop do novih mobilnih storitev, za katere Avision ne obračunava posebne priključnine ali naročnine, se lahko omogoči brez naročnikovega naročila, vsak naročnik pa ima skladno s tehničnimi pogoji in možnostmi,možnost izklopa posamezne mobilne storitve ali skupine mobilnih storitev.
  6. Avision bo naročniku nudil izbiro mobilne številke in/ali spremembo le-te na podlagi tehničnih, komercialnih in tehnoloških možnosti ter veljavnega Cenika.
  7. Avision ima na podlagi tehničnih, tehnoloških ali administrativnih razlogov naročniku/uporabniku pravico spremeniti mobilno številko. O spremembi mora naročnika/uporabnika predhodno obvestiti.
  8. Določila SP veljajo za uporabo storitev v vseh omrežjih Mega M-a.
  9. Pogoje delovanja mobilnega elektronsko komunikacijskega omrežja in nudenja mobilnih storitev določa Avision v skladu z določili veljavne zakonodaje in dovoljenji agencije.
  10. Pogoji delovanja in uporaba storitev v mobilnih omrežjih tujih operaterjev so pogojeni z zakonodajo države, v kateri pogodbeni operater deluje, in s tehničnimi ter drugimi pogoji, ki jih določa pogodbeni operater.
  11. Avision ne prevzema odgovornosti v primeru delnega ali popolnega izpada omrežij pogodbenih operaterjev v primerih, ko je delni ali popolni izpad posledica izvajanja nujnih vzdrževalnih del ali pa je nastal zaradi višje sile oziroma vzrokov, na katere Avision ne more vplivati.
  12. V primeru, da naročnik/uporabnik dodatnih brezplačnih storitev mobilnega elektronskega komunikacijskega omrežja oziroma posamezne dodatne brezplačne storitve ne uporablja neprekinjeno več kot 3 (tri) mesece, lahko zaradi tehnoloških potreb Avision uporabo te storitve naročniku/uporabniku začasno onemogoči.
  13. Avision lahko začasno omeji oziroma prekine dostop do svojih storitev, če je to potrebno zaradi dograditev, posodobitev ali vzdrževanja, ali če je prišlo do napake ali okvare. MegaM bo najavil omejitve oziroma prekinitve zaradi dograditve, posodobitve ali vzdrževanja v sredstvih javnega obveščanja vsaj en dan vnaprej in istočasno obvestil agencijo, o večjih omejitvah ali prekinitvah zaradi okvare ali napak pa bo nemudoma obvestil uporabnike in agencijo. Prekinitev sme trajati najkrajši možni čas, ki je potreben za izvedbo del oziroma odpravo napake.
  14. O spreminjanju pogojev, določenih v naročniški pogodbi (obseg, kakovosti, cen storitev, itd.) bo Avision naročnike/uporabnike obveščal najmanj trideset (30) dni pred uveljavitvijo sprememb, in sicer na načine: z obvestili na svojih spletnih straneh in na prodajnih mestih; s pisnimi obvestili (šteje se, da je Avision to obveznost izpolnil, če je pisno obvestilo posredoval skupaj z mesečnim računom, poslanim po pošti ali v elektronskem računu, vsaj enkrat v prej navedenem časovnem obdobju); lahko pa tudi na drug način, če naročniška pogodba tako izrecno določa.
  15. O vsaki spremembi pogojev, določenih v naročniški pogodbi, morajo biti naročniki obveščeni najmanj 30 dni pred predlagano uveljavitvijo sprememb. Pri tem imajo pravico v istem roku, brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja (v nadaljevanju: NR) in brez pogodbene kazni odstopiti od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo, razen če je sprememba pogojev, določenih v naročniški pogodbi, potrebna zaradi uskladitve z veljavno zakonodajo oziroma podzakonskimi predpisi, odstop od naročniške pogodbe pa v tem primeru ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane obveznosti naročnika ter v obveznosti izpolnitve pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnika. Če naročnik ne zahteva prekinitve NR v tem roku, se šteje, da s spremenjenimi pogoji soglaša.
  16. Avision bo informacije o elektronskih komunikacijskih storitvah objavljal prek svojih informacijskih portalov, na prodajnih mestih, v prodajno-informativni literaturi in z neposrednimi obvestili naročnikom (preko rednih računov ali drugimi obvestili).
  17. Avision lahko spremeni nastavitve, potrebne za uporabo storitev, ali druge parametre. Njihovo novo obliko oziroma vsebino mora sporočiti naročniku najmanj trideset (30) dni pred nameravano spremembo.
  18. Naročnik lahko v določenih primerih za uporabo storitev za čas trajanja NR uporablja tudi opremo, ki je v lasti MegaM/Avision-a. V mobilnem elektronskem komunikacijskem omrežju MegaM (kjer je to potrebno za uporabo omrežja) naročnikom in uporabnikom storitev dovoljena samo uporaba originalnih kartic SIM, ki jih izda Avision.
 4. Sklenitev naročniškega razmerja
  1. Razmerje med Avision in naročnikom ureja poleg veljavne zakonodaje še naročniška pogodba (v nadaljevanju tudi pogodba), ustni dogovori niso veljavni. Ostala določila, pogoji, obveznosti in pravice, ki izhajajo iz NR, so opredeljeni v pogodbi.
  2. Pogodba o NR za storitev se sklene za nedoločen ali določen čas.
  3. V Ceniku se določijo cene za: priključnino/priključno takso, mesečno naročnino in uporabo za vse vrste storitev, morebitni popusti ter cene. Avision v okviru tehničnih možnosti nudi nabor osnovnih, dopolnilnih in dodatnih storitev ter paketov storitev. Osnovne, dodatne, dopolnilne storitve ter paketi storitev se naročnikom zaračunajo v skladu s cenami, ki so določene v Ceniku oziroma v pogodbi. Cenik je dostopen na spletnih straneh Avision in pri pogodbenih prodajalcih storitev Avision.
  4. Cenik oziroma prodajna ponudba so objavljeni na vidnem mestu oziroma dostopni na vsakem prodajnem mestu Avision-a, pooblaščenem za sklepanje NR, in na spletnih straneh Avision-a, tako da se ima vsak možnost seznaniti z njihovo vsebino še pred sklenitvijo naročniške pogodbe.
  5. Naročnik s podpisom naročniške pogodbe potrdi, da soglaša s SP, Cenikom, opisom storitev in sprejema vse obveznosti iz tega naslova. Naročnik je obvezan uporabljati storitve izključno za lastne potrebe. Zaveže se, da ne bo dopuščal preprodaje in uporabe storitev tretjim osebam, razen v primeru, če ni s pogodbo o NR drugače določeno.
  6. Avision sklepa NR na sedežu podjetja in preko pooblaščenih posrednikov. NR se lahko sklene tudi s pogodbo, sklenjeno na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov.
  7. Naročnik je lahko vsaka fizična ali pravna oseba, ki ima stalno prebivališče ali sedež v Republiki Sloveniji (RS) in ki izpolnjuje pogoje za sklenitev naročniške pogodbe, določene z veljavnimi predpisi in Pogoji za sklenitev naročniškega razmerja.
  8. Naročnik – fizična oseba mora izpolnjevati naslednje pogoje:
   1. da je polnoletna;
   2. če posamezna ponudba Avision-a to dovoljuje, je naročnik tudi mladoletna oseba ob dopolnjenih petnajstih (15) letih, ki lahko sklene NR izključno ob predložitvi poroštvene izjave poroka, ki izpolnjuje pogoje iz Pogoji za sklenitev naročniškega razmerja ter ob soglasju starša ali skrbnika;
   3. da ima stalno prebivališče v RS;
   4. da v vlogi za sklenitev NR navede vse zahtevane in točne podatke ter na vpogled predloži davčno številko in osebni dokument/drugo ustrezno javno listino, s katerimi se identificira in hkrati dokazuje, da izpolnjuje vse pogoje za sklenitev NR;
   5. da je plačilno sposobna in to ustrezno dokaže s predložitvijo ustreznega dokazila (na primer: potrdilo o zaposlitvi) ali predloži poroštveno izjavo poroka, ki izpolnjuje pogoje iz Pogoji za sklenitev naročniškega razmerja;
   6. da kot fizična oseba nima neporavnanih zapadlih obveznosti do Avision-a iz naslova predhodno sklenjenih NR ali drugih naslovov kot zakoniti zastopnik pravne osebe oziroma da Avision poplačila zapadlih obveznosti ni uveljavljal po sodni poti;
   7. da zoper osebo ni bila podana naznanitev kaznivega dejanja v zvezi z uporabo storitev Avision;
   8. da zoper osebo ni uveden stečajni postopek oziroma nima objavljenega osebnega stečaja;
   9. da ob prvi sklenitvi NR, ki ga ne sklepa v sklopu opravljanja poslovne dejavnosti, praviloma sklene najprej eno NR za posamezno storitev;
   10. da lahko NR za fizično osebo sklene tudi pooblaščenec, ki predloži pooblastilo, overjeno pri notarju ali na upravni enoti in ki na vpogled predloži osebni dokument/drugo ustrezno javno listino, s katerim se identificira.
  9. Naročnik - pravna oseba sme skleniti naročniško pogodbo z Avision:
   1. če je vpisana v sodnem registru ali drugem uradnem registru (evidenci) v skladu z veljavnimi predpisi in ima sedež na področju Republike Slovenije,
   2. če Avision-u zagotovi vse podatke glede svojega statusa, zastopnikov in ostale podatke, na podlagi katerih lahko Avision ugotovi, da izpolnjuje vse pogoje za sklenitev naročniške pogodbe,
   3. če predloži ustrezne dokumente oz. listine, na podlagi katerih je mogoča preveritev oz. potrditev točnosti in popolnosti vseh predloženih podatkov,
   4. če je plačilno sposobna in to svojo plačilno sposobnost lahko Avision-u dokaže (z denarnimi sredstvi na svojem računu; s poroštvom plačilno sposobnega poroka za njene obveznosti; na drug način v skladu z zahtevami Avision),
   5. če naročniško pogodbo v njenem imenu in za njen račun sklene zastopnik, ki je kot njen zastopnik vpisan v sodnem registru ali drugem uradnem registru (evidenci), v mejah svojih pooblastil,
   6. če nima do Avision-a neporavnanih obveznosti,
   7. če nima z Avision-om nobenih spornih razmerij.
  10. Če naročnik ob sklenitvi ali med trajanjem NR plačilo svojih obveznosti zavaruje s poroštveno izjavo, lahko Avision poroka na njegovo zahtevo seznani s stanjem zapadlih in neplačanih obveznosti naročnika.
  11. Porok je lahko fizična ali pravna oseba. Če je fizična oseba, mora imeti stalno prebivališče in redno zaposlitev v RS, če je pravna oseba, pa sedež ali podružnico v RS. Porok mora izpolnjevati tudi vse zgoraj navedene pogoje za fizične/pravne osebe.
  12. Avision lahko zahteva predložitev nove poroštvene izjave tudi ob vseh spremembah obveznosti naročnika iz NR.
  13. Naročnik je dolžan pred sklenitvijo NR posredovati podatke in informacije, navedene v naročniški pogodbi, na podlagi katerih lahko Avision preveri njegovo identiteto in boniteto.
  14. V primeru, da Avision na podlagi ustreznih listin ali podatkov, ki dokazujejo plačilno zmožnost naročnika, ugotovi, da obstaja verjetnost za tveganje naplačila naročenih storitev, lahko Avision zahteva ustrezni inštrument zavarovanja svojih terjatev. Za fizične osebe sta to praviloma predplačilo ali poroštvena izjava, za pravne osebe pa predplačilo ali bančna garancija.
  15. Naročniki, ki uveljavljajo posebne ugodnosti iz naslova NR na podlagi dokazil, morajo po poteku roka veljavnosti dokazila le-tega obnoviti v štirinajstih (14) dneh. V nasprotnem primeru ugodnost preneha.
  16. Podatki, ki jih naročnik navaja v naročniški pogodbi, morajo biti resnični, točni in popolni.
  17. NR med Avision in naročnikom nastane po podpisu naročniške pogodbe in ko Avision naročniku omogoči uporabo storitev.
  18. Naročniška pogodba se sklene pisno na predpisanem papirnem ali elektronskem obrazcu, morebitni ustni dogovori in spremembe niso veljavni.
  19. Avision začne posamezne storitve po naročniški pogodbi opravljati v rokih, določenih v naročniški pogodbi in/ali spremembah oziroma dopolnitvah naročniške pogodbe. Spremembe storitev so možne samo na aktivnih NR.
  20. Avision naročniku za čas trajanja NR za nekatere storitve dodeli številko. Naročnik lahko uporablja dodeljeno številko oz. storitve le za namen, dogovorjen s pogodbo in skladno z zakonodajo.
  21. Avision lahko zavrne zahtevo za sklenitev NR, podaljšanje NR ali nakup blaga ali prekine že sklenjeno NR ali naročilo blaga, če ugotovi, da je naročnik ravnal v nasprotju z določili naročniške pogodbe oziroma veljavnih predpisov, zlasti pa v naslednjih primerih:
   1. če meni, da zainteresirana oseba ne izpolnjuje pogojev za sklenitev naročniške pogodbe, določenih z veljavnimi predpisi in Splošnimi pogoji,
   2. če meni, da uporabnik njegovih storitev ne bo zainteresirana oseba, pač pa tretja oseba, ki ne izpolnjuje pogojev za sklenitev naročniške pogodbe, določenih z veljavnimi predpisi in Splošnimi pogoji,
   3. če je zoper zainteresirano pravno osebo uveden stečajni postopek, likvidacijski postopek, postopek prisilne poravnave ali ji grozi drug postopek, ki po splošnih poslovnih izkustvenih pravilih predstavlja poslovno tveganje za pogodbenega partnerja takšne pravne osebe.
   4. če naročnik posreduje nepopolne podatke, ki jih Avision zahteva ob sklenitvi NR, oziroma če ne posreduje dokumentov (kopij), iz katerih so ti podatki razvidni;
   5. če je Avision zaradi kršitve pogodbenih obveznosti s strani naročnika že kdaj z njim prekinil prejšnje NR;
   6. če je zoper naročnika začet ali končan sodni postopek, postopek prisilne poravnave, stečaja, likvidacije, postopek izbrisa iz sodnega registra ali katerikoli podoben postopek, iz katerega izhaja, da ima naročnik težave v poslovanju in izpolnjevanju pogodbenih obveznosti;
   7. če se ugotovi, da naročnik zlorablja, sodeluje pri zlorabi oziroma ima namen zlorabiti katero od storitev Avision ali če prikriva zlorabo omenjenih storitev s strani tretje osebe;
   8. če vrednost evidentiranega prometa naročnika močno presega običajno vrednost prometa in naročnik obveznosti kljub opozorilu ne poravna v zahtevanem roku;
   9. če je naročnik poneveril podatke z namenom, da prikrije dejstva, zaradi katerih Avision ni dolžan skleniti NR;
  22. Naročnik je dolžan Avision-u takoj sporočiti vsako spremembo podatkov (na primer: prebivališče, zaposlitev, spremembo podatkov o računih, prek katerih posluje), ki je vplivala na odločitev za sklenitev NR ali ki vpliva na NR. Naročnik je dolžan predložiti dokumente, iz katerih so razvidni novi podatki, ki jih navaja. Če naročnik spremembe podatkov ne sporoči, lahko Avision začasno prepreči uporabo elektronskih komunikacijskih storitev ali odpove NR. Vse finančne posledice, nastale zaradi nepravočasnega javljanja sprememb, bremenijo naročnika oziroma njegovega pravnega naslednika.
  23. Ob morebitni spremembi podatkov o naročniku in/ali statusnih spremembah naročnika lahko Avision zahteva ponovno izpolnitev naročniškega obrazca in/ali sklenitev novega NR. Storitev se zaračuna po Ceniku.
  24. Če naročnik spremembe podatkov ne sporoči Avision-u, se računi in druga sporočila, poslana naročniku na naslov, ki ga je navedel ob sklenitvi NR, štejejo za sprejeta.
  25. Rok za priključitev, določen s pogodbo o NR, se lahko izjemoma podaljša v primeru, ko pride do bistvene spremembe pogojev dela ali zaradi višje sile.
 5. Uporaba terminalske opreme
  1. Za uporabo mobilnih storitev mora naročnik/uporabnik razpolagati z ustrezno terminalsko opremo.
  2. Naročnik/uporabnik je dolžan uporabljati terminalsko opremo v skladu z navodili proizvajalcev, navodili in priporočili Avision-a ter v skladu s predpisi, ki urejajo radijsko in telekomunikacijsko terminalsko opremo in predpisi o elektromagnetni združljivosti.
  3. Naročnik/uporabnik mora imeti delovanje svoje terminalske opreme pod stalnim nadzorom in je odgovoren za vse posledice in škodo, ki bi nastala zaradi uporabe ali zlorabe te opreme v primeru (ne)pooblaščene uporabe s strani tretjih oseb.
  4. Z namenom omogočanja uporabe storitev in preprečevanja zlorab lahko Avision naročniku tudi z objavo obvestila na svojih spletnih straneh svetuje namestitev protivirusne in druge zaščite. V primeru, da je takšna zaščita na voljo, naročnik ali uporabnik pa je kljub objavljenem obvestilu ne namesti in/ali uporablja, Avision ne odgovarja za stroške, škodo in druge posledice (vključno z izgubo podatkov), ki bi nastale naročniku/uporabniku.
 6. Zbiranje in varovanje podatkov
  1. Avision pri svojem poslovanju z naročniki/uporabniki obdeluje osebne podatke, ki mu jih v okviru tega poslovanja posredujejo naročniki/uporabniki in za tako obdelavo posameznik poda osebno privolitev ali če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon
  2. Avision sme tudi sam pridobivati podatke o naročnikih/uporabnikih v skladu s pogoji, kot jih določajo veljavni predpisi. Podatki, ki se nanašajo na NR, so poslovna skrivnost Avision,
  3. Avision bo podatke o NR obdeloval v skladu s predpisi o varovanju osebnih podatkov in, v kolikor ni drugače določeno v PP za posamezno storitev, jih bo uporabljal le za sklepanje, izvajanje, spreminjanje in prekinitev pogodbe z naročnikom, izvajanje in zaračunavanje storitev, pripravo in izdajanje imenikov naročnikov ter za potrebe analiz v Avision-u. Za oziroma pred uporabo osebnih podatkov v druge namene bo Avision pridobil ustrezno soglasje naročnika,
  4. Avision bo pridobljene podatke uporabljal za nemoteno izvajanje NR, za pripravo in izdajanje imenikov, na podlagi soglasja naročnika pa tudi za druge zakonite namene (npr. za tržne analize, namenjene izboljšanju ponudbe naročnikom in uporabnikom),
  5. V primeru, da se naročnik ne opredeli za namene trženja storitev Avision ali proti njim, bo lahko Avision o svojih novih storitvah naročnika obveščal le v primerih in na načine, ki jih ne glede na soglasje naročnika dovoljuje zakonodaja,
  6. Naročnik lahko kadarkoli pisno zahteva, da Avision trajno ali začasno preneha uporabljati podatke za namen neposrednega trženja. Avision je dolžan v petnajstih (15) dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih petih (5) dneh pisno ali na drug dogovorjen način obvestiti naročnika,
  7. Avision zbira o naročnikih naslednje podatke:
   1. ime in priimek za fizične osebe/firmo in organizacijsko obliko za pravne osebe,
   2. naslov/sedež naročnika,
   3. naročniško številko in druge elemente oštevilčenja, ki se uporabljajo za vzpostavitev zveze do naročnika in kontaktno telefonsko številko,
   4. elektronski naslov, naslov spletne strani ali druge vrste osebnih stikov (na željo naročnika),
   5. akademski, znanstveni ali strokovni naziv (na željo naročnika),
   6. podatke o transakcijskem računu (na željo naročnika),  – rojstni datum (s soglasjem naročnika in za določene storitve),
   7. rojstni datum (s soglasjem naročnika in za določene storitve),
   8. davčno številko za fizične osebe ter davčno in matično številko za pravne osebe,
   9. druge podatke, ki so potrebni za sklenitev NR,
   10. na podlagi plačila naročnika še dodatne podatke, če to želi naročnik in se s tem ne poseže v pravice tretjih oseb.
  8. Avision lahko na podlagi naročnikovega/uporabnikovega predhodnega soglasja za potrebe analiziranja podatkov za izboljšanje ponudbe, trženje storitev ali izvajanje storitev obdeluje podatke, zbrane ob sklenitvi NR, zbira tudi druge naročnikove/uporabnikove podatke (na primer: spol, dokončana izobrazba, število družinskih članov, življenjski standard družine, zaposlitveni status, način preživljanja prostega časa, zanimanje za storitve in mnenja o ponudbi Avision-a).
  9. Soglasje za obdelavo osebnih podatkov, kot izhaja iz naročniške pogodbe, velja tudi po prenehanju naročniške pogodbe oziroma do izrecnega preklica soglasja oziroma še največ deset let.
  10. Zaradi točnosti in ažurnosti obdelovanih osebnih podatkov lahko Avision preveri resničnost osebnih podatkov z vpogledom v osebni dokument ali drugo ustrezno javno listino naročnika/uporabnika, na katerega se nanašajo,
  11. Avision sme z namenom preverjanja verodostojnosti podatkov, ki jih Avision-u posreduje naročnik oziroma uporabnik (npr. navedenih v pogodbi o sklenitvi NR, posredovanih v sklopu naročila oziroma uporabe storitev ali blaga, …), od kateregakoli organa, institucije, delodajalca, banke ali drugega upravljavca osebnih podatkov pridobiti oziroma preverjati resničnost le-teh,
  12. Avision sme pridobljene podatke o naročnikih in uporabnikih posredovati tudi svojim pogodbenim partnerjem, ki pogodbeno zagotavljajo enak način varovanja podatkov kot Avision, prek katerih ali s pomočjo katerih izvaja svoje storitve,
  13. Avision za potrebe zaračunavanja storitev in reševanja reklamacij v skladu z zakonodajo hrani podatke o prometu,
  14. Podatki o prometu, ki se hranijo za namene izvajanja naročniškega razmerja do popolnega plačila računa (to pomeni do izteka roka za ugovor), t.j. za tekoče in tri (3) pretekla redna obračunska obdobja, so:
   1. pri telefonskih zvezah podatki o vrsti opravljene storitve, klicani in kličoči številki, datumu in času vzpostavitve zveze, trajanju in/ali količini prenesenih podatkov, IMEI, bazni postaji, prek katere se je zveza vzpostavila, in podatek o operaterju omrežja, v katerem je storitev opravljena,
   2. pri internetnih zvezah pa tudi podatki o javnem IP naslovu, zasebnem IP naslovu, vrsti uporabljene storitve, uporabniškem imenu in telefonski številki;
  15. Avision hrani, obdeluje in posreduje podatke o prometu v elektronskem javnem komunikacijskem omrežju naročnikom, uporabnikom in drugim upravičenim osebam (npr. ponudniki in izvajalci storitev, sodišča, državni organi) v skladu s temi pogoji in veljavno zakonodajo,
  16. Avision lahko obdeluje oziroma analizira omrežne podatke, ki jih generirajo uporabniki storitev, z namenom izboljšanja uporabniških izkušenj,
  17. Posredovanje podatkov o opravljenih storitvah v omrežjih v tujini je predmet tuje zakonodaje, zato Avision ne zagotavlja nadzora nad njihovo uporabo oziroma distribucijo. Naročnik se strinja, da za prenos podatkov in uporabo storitev v internetnem omrežju ali kateremkoli drugem omrežju, nad katerim Avision nima neposrednega nadzora, razrešuje Avision kakršnekoli odgovornosti v povezavi z delovanjem omrežij in posledično storitev.
 7. Zaračunavanje, plačevanje in spremljanje stroškov storitev
  1. Avision zaračunava storitve v skladu z veljavnim Cenikom, ki je objavljen na spletni strani www.alternet.si.
  2. Obračunsko obdobje za zaračunavanje storitev je praviloma od prvega do zadnjega dne v posameznem mesecu (koledarski mesec).
  3. Avision praviloma enkrat mesečno naročniku izstavi račun za naročnino osnovnih, dodatnih in dopolnilnih storitev, pakete storitev ter opravljene klice. Avision lahko zahteva plačilo za opravljene storitve tudi izven rednega obračunskega obdobja.
  4. Naročnina se obračuna na naslednji način:
   – naročnina se praviloma plačuje za preteklo obračunsko obdobje;
   – na prvem redno izstavljenem računu se lahko v skupnem znesku z redno mesečno naročnino obračuna tudi naročnina iz prejšnjega obračunskega obdobja, v katerem je bila storitev aktivirana. Ta naročnina se obračuna v sorazmernem delu od dneva aktiviranja do zadnjega dne obračunskega obdobja, razen v primerih iz naslednje alineje;
   – naročnina lahko že vključuje določeno količino storitev, ki je lahko različna glede na izbrani dostop oziroma naročniški paket in je določena v Ceniku oziroma prodajni ponudbi. V tem primeru se naročnina praviloma obračuna za celotno obračunsko obdobje, ne glede na datum aktivacije/deaktivacije storitve.
  5. Osnovne in druge (dodatne) storitve se praviloma obračunajo za preteklo obračunsko obdobje.
  6. Cena klica je odvisna od:
   – vrste klicev (kot na primer: klici v notranjem prometu, na kratke številke, v mednarodnem prometu, iz fiksnega v mobilno omrežje, klici za dostop do premijskih storitev, informacij o številkah naročniških telefonov, ponudnikov internet storitev itd.);
   – izbranega dostopa oziroma naročniškega paketa;
   – trajanja vzpostavljene zveze, kjer se v odvisnosti od dolžine trajanja zaračuna število začetih časovnih intervalov, lahko pa se posebej zaračunava tudi vzpostavitev zveze, če je tako določeno v Ceniku. Definirana je cena na interval in naročniku se zaračuna število praviloma začetih časovnih intervalov.
  7. Za obračun storitev se uporabljajo podatki, pridobljeni iz obračunskega sistema Mega M. Morebitna odstopanja evidence prometa na podlagi internega tarifnega sistema naročnika od evidence Mega M ne vplivajo na obračun.
  8. Avision bo račun izstavil zbirno po skupinah storitev.
  9. Račun se izstavlja v soglasju z naročnikom v elektronski obliki ali se vzpostavi trajnik (e-banka).
  10. V primeru, ko naročnik sklene več NR za posamezno storitev, bo Avision za vsa ta NR praviloma izstavil zbirni račun in priložil specifikacijo po posameznih storitvah za vsako NR posebej.
  11. Račun že vsebuje oziroma mu je priložena osnovna stopnja razčlenitve računa, zahtevana s predpisi.
  12. Naročnik lahko zahteva razčlenitev računa, ki presega osnovno stopnjo (v nadaljevanju: razčlenjeni račun), in sicer za obdobje največ treh (3) preteklih obračunskih obdobij. Zahteva za razčlenjeni račun vložiti pisno ali po elektronski pošti na predpisanem obrazcu v petnajstih (15) dneh po prejemu računa. Za storitve, opravljene v tujini prek omrežij tujih operaterjev, Avision omogoča le izpis tistih podatkov, ki jih prejme od tujih operaterjev.
  13. Razčlenjeni račun se lahko uporablja zgolj za preverjanje pravilnosti izstavljenega računa.
  14. Avision izda razčlenjeni račun v elektronski obliki v roku petnajstih (15) dni od prejema zahteve, razen če naročnik ne zahteva drugačne oblike.
  15. Razčlenjeni račun vsebuje:
   – datum vzpostavitve posameznega klica/zveze/storitve;
   – čas vzpostavitve posameznega klica/zveze/storitve;
   – trajanje posameznega klica/zveze/storitve;
   – številko klicanega za odhodni klic in številko kličočega za dohodni klic, kadar se le-ta zaračuna;
   – skupno število obračunskih enot med trajanjem storitve;
   – plačilo za storitev.
  16. Avision praviloma izda zakriti razčlenjeni račun, tako da se izpustijo oziroma izbrišejo zadnja tri mesta številk; pri nezakritem razčlenjenem računu, ki ga Avision izda le pod zakonsko določenimi pogoji, pa so številke prikazane v celoti.
  17. Avision izda nezakriti razčlenjeni račun le v naslednjih primerih, v skladu s tehničnimi možnostmi:
   – pri razčlenjenem računu za klice med telefonskimi številkami istega naročnika,
   – če je naročnik potrošnik ali
   – če naročnik, ki je fizična ali pravna oseba, ki na trgu opravlja gospodarsko ali drugo samostojno dejavnost, pri čemer mora ta naročnik zahtevi za nezakriti razčlenjeni račun priložiti dokument, iz katerega je razvidno, kateremu uporabniku je bila dodeljena številka, za katero zahteva nezakriti razčlenjeni račun, in uporabnikovo soglasje za razkritje klicanih številk, iz katerega izhaja, da je dano zaradi dokazovanja utemeljenosti prekoračitve dogovorjenih stroškov službenega telefona. Avision bo v tem primeru nezakriti razčlenjeni račun posredoval uporabniku, ki lahko telefonske številke klicev, opravljenih za zasebne namene, na razčlenjenem računu prekrije, predno le-tega posreduje naročniku.
  18. Razčlenjeni račun se naročniku zaračuna po veljavnem Ceniku.
  19. Zahteva za razčlenjeni račun ne zadrži plačila računa.
  20. Naročnik je dolžan redno in pravočasno plačevati račune za opravljene storitve in druge pogodbeno dogovorjene obveznosti.
  21. Če naročnik v petnajstih (15) dneh po zaključku obračunskega obdobja ne prejme računa, je o tem dolžan obvestiti Avision . Če tega ne stori, se šteje, da je izdani račun prejel petnajsti (15) dan po izdaji računa.
  22. Naročnik je dolžan poskrbeti za natančno izvedbo plačila z navedbo podatkov, potrebnih za knjiženje. V nasprotnem primeru naročnik/uporabnik nosi posledice zamude pri knjiženju plačila.
  23. Naročnik je dolžan vse svoje obveznosti poravnati v roku, ki je naveden na računu. V primeru zamude s plačilom bo Avision naročniku obračunal zamudne obresti na mesečnem računu. Naročnik je Avision dolžan v primeru nepravočasnega plačila poravnati tudi zamudne obresti, stroške opominov po veljavnem Ceniku in stroške izterjave. Če ni s pogodbo z naročnikom drugače določeno, bo Avision zamudne obresti obračunal po obrestni meri, ki je zakonsko določena za zamudne obresti.
  24. Avision lahko pobota terjatev, ki jo ima proti naročniku/uporabniku, s tistim, kar naročnik/uporabnik terja od Avision. Avision lahko poda izjavo o pobotu, ko se zanj iztečejo zakonsko določeni pogoji.
  25. Avision naročnika, ki računa v roku ni plačal, pisno ali preko elektronske pošte ali preko SMS sporočila opozori na zamudo in na posledice zamude ter ga opomni, da račun plača najkasneje v roku, ki je naveden na opominu.
  26. Naročnik je odgovoren za uporabo storitev in je dolžan plačati vse stroške za storitve, ki so nastali z uporabo le-teh prek omrežne priključne točke, in sicer ne glede na to, kdo jih je uporabljal.
  27. V primeru uničenja, izgube ali druge odtujitve komunikacijske opreme je naročnik dolžan poravnati tudi stroške za tiste storitve, ki so bile opravljene do dejanske blokade storitev, vendar do največ 24 ur od trenutka, ko je Avision prejel naročnikovo obvestilo. Enako velja za vse ostale stroške drugih storitev, ki nastanejo zaradi izgube ali kraje naročnikove opreme, uporabniških imen ali gesel.
  28. Če naročnik svojih zapadlih obveznosti ne poravna po izteku dodatnega roka za izpolnitev, lahko Avision preneha zagotavljati storitve.
  29. Avision lahko tekoče spremlja naročnikove stroške, nastale pri uporabi posameznih storitev. Če promet v tekočem obračunskem obdobju preseže povprečno mesečno porabo naročnika ali če gre za povišano porabo v prvem mesecu NR, lahko Avision naročnika na to opozori in lahko zahteva plačilo že opravljenih storitev izven obračunskega obdobja, ki ga mora le-ta izvršiti v zahtevanem roku. Avision pošlje naročniku na njegovo zahtevo dopis z obrazložitvijo predhodnega ustnega dogovora in morebitne zahteve po plačilu. O izvršenem plačilu mora naročnik obvestiti Avision .
  30. Avision lahko začasno, do prejema plačila, omeji uporabo nekaterih ali vseh storitev, če:
   – naročnik ne izpolni ali zavrne zahtevo po plačilu,
   – nadaljuje s porabo kljub prepovedi,
   – se ne odzove na ukrepe Avision (na primer: klic, SMS).
  31. Avision naročniku ob izključitvi zaračuna strošek izključitve storitve/priključka po Ceniku.
 8.  Ugovori zoper odločitev
  1. Naročnik/uporabnik ima pravico do ugovora zoper vsako odločitev/ravnanje Avision v zvezi s pravicami in obveznostmi, ki jih določajo ZEKom-1 in na njegovi podlagi izdani predpisi ter naročniška pogodba.
  2. Naročnik ima pravico vložiti ugovor:
   – zoper račun, ki je izstavljen s strani Avision v roku petnajstih (15) dni od datuma prejema računa, oziroma če naročnik zahteva razčlenjeni račun za pretekli mesec, v roku petnajstih (15) dni od dneva prejema razčlenjenega računa, ali
   – zoper odločitev ali ravnanje Avision , povezano z dostopom do storitev ali izvajanjem storitev v roku petnajstih (15) dni od takrat, ko je izvedel za izpodbijano odločitev oziroma ravnanje; vendar najpozneje v 60 dneh od izdaje računa ali od dne, ko se je zgodil sporni dogodek, ki je predmet ugovora, pri čemer se šteje, da je ugovor pravočasen tudi, če je vložen zadnji dan pritožbenega roka priporočeno po pošti. Če bi se rok iztekel na soboto, nedeljo, praznik ali dela prost dan, je ugovor pravočasen, če je vložen prvi naslednji delovni dan.
  3. Ugovor je potrebno vložiti na enega od naslednjih načinov:
   – pisno na naslov Avision d.o.o., Obala 114, 6320 Portorož, s pripisom reklamacija;
   – na elektronski naslov za sprejem reklamacije (info@alternet.si).
  4. Avision bo na vsak ugovor naročnika odgovoril najkasneje v petnajstih (15) dneh.
  5. Če Avision ne ugodi naročnikovemu ugovoru, lahko naročnik/uporabnik v petnajstih (15) dneh po prejemu odločitve Avision vloži predlog za rešitev spora na agencijo.
  6. Če Avision o ugovoru naročnika/uporabnika ne odloči v petnajstih (15) dneh po prejemu ugovora, lahko naročnik/uporabnik v tridesetih (30) dneh po vložitvi ugovora vloži predlog za rešitev spora pred agencijo.
  7. Naročnik lahko vloži predlog za rešitev spora na agencijo, tudi kadar Avision ugodi njegovemu ugovoru, pa nato svojih obveznosti ne izpolni v petnajstih (15) dneh od vročitve odločitve. Naročnik lahko predlog za rešitev spora vloži v petnajstih (15) dneh po poteku roka za izpolnitev obveznosti.
  8. Avision sprejme končno odločitev in v njenem pravnem pouku pojasni možnost uvedbe postopka pred agencijo in rok za vložitev predloga.
  9. Če naročnik na podlagi tega poglavja vloži ugovor oziroma predlaga rešitev spora pred agencijo, Avision do končne rešitve spora, ki poteka na podlagi prejšnjih določb tega poglavja, oziroma do dokončne odločitve agencije, zaradi neplačila obveznosti ne bo omejil dostopa do svojih storitev ali naročnika odklopil ter prekinil naročniške pogodbe, iz razloga, ki je predmet tega spora in če naročnik v roku poravna nesporni del reklamiranega računa ali znesek, ki ustreza povprečni vrednosti zadnjih treh nespornih računov.
  10. Druge morebitne spore iz naročniške pogodbe, za katere agencija ni pristojna, bo reševalo pristojno sodišče glede na naslov naročnika.
  11. Glede na zgoraj opredeljene pristojnosti agencije, Avision ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov, kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga zasebni uporabnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov; razen če drugi pogoji Avisiona opredeljujejo drugače.
 9.  Omejitev uporabe storitev
  1. Avision lahko zaradi varovanja naročnikovih/uporabnikovih interesov, preprečevanja zlorab in kršitev obveznosti iz NR, začasno prepreči dostop do nekaterih ali do vseh storitev, razen klicev na številke za klice v sili, če jih storitev omogoča,
  2. Avision lahko prepreči oziroma začasno omeji uporabo nekaterih ali vseh storitev v elektronskem komunikacijskem omrežju, razen klicev na številke za klice v sili,
  3. Avision naročnika pred izvedbo omejitve pisno in/ali na drug ustrezen način opozori. Če naročnik svojega ravnanja ne uskladi z zahtevami in v zahtevanem roku, mu lahko omeji uporabo storitev, in sicer:
   1. dokler ne poravna vseh zapadlih obveznosti iz NR;
   2. dokler ne zahteva prilagoditve števila priključkov dejanskemu telekomunikacijskemu prometu;
   3. dokler ne prilagodi zmogljivosti svoje komunikacijske opreme omrežju oziroma storitvi ali ne vloži zahteve za povečanje zmogljivosti priključitve;
   4. dokler uporablja terminalsko opremo v nasprotju z veljavnimi predpisi ali pogodbo;
   5. dokler ne omogoča meritev, odstranjevanja napak in izvajanja drugih del, ki jih izvaja Avision ali njegov pooblaščeni izvajalec na omrežni priključni točki, če motnje na omrežju izvirajo iz omrežne priključne točke;
   6. dokler s svojim ravnanjem ali sporočili vznemirja ali moti druge naročnike/uporabnike;
   7. dokler ne izpolni pogodbeno dogovorjenih obveznosti;
   8. dokler ne sporoči spremembe podatkov, ki vplivajo na NR;
   9. dokler dopušča in/ali se okorišča z dajanjem priključkov oziroma dostopa do širokopasovnih storitev v uporabo tretjim osebam;
   10. v drugih primerih, določenih z naročniško pogodbo.
  4. Avision sme začasno in na stroške naročnika takoj omejiti uporabo nekaterih ali vseh storitev, razen klicev na številke za klice v sili, v elektronskem komunikacijskemu omrežju:
   1. če naročnik poskuša razbiti zaščitne sisteme omrežja MegaM/Avision in s tem priti do podatkov, za katerih posredovanje ni pooblaščen;
   2. če ne preneha povzročati tehničnih ali drugih motenj;
   3. če s priključitvijo neustrezne komunikacijske opreme ali na kakšen drug način ogroža tehnično-tehnološko enotnost telekomunikacijskega omrežja;
   4. če ogroža medsebojno povezovanje telekomunikacijskih omrežij, opreme in storitev;
   5. zaradi zaščite naročnikovih interesov, preprečevanja zlorab storitev in v drugih izjemnih primerih, in sicer takoj, ko je zaznana možnost zlorabe;
   6. če se pri uporabi storitev uporablja terminalska oprema, ki je ukradena, zlorabljena ali odtujena na protipravni način;
   7. če naročnik moti funkcionalnost omrežja;
   8. se ne odzove na ukrepe Avision-a (na primer: klic, SMS), obstaja sum zlorabe oziroma nezakonitega delovanja; če promet v tekočem obračunskem obdobju preseže povprečno mesečno porabo naročnika ali gre za povišano porabo v prvem mesecu NR, če naročnik ne izpolni zahteve Avision-a.
  5. Avision lahko uporabnike obvešča o doseganju najvišje dnevne/mesečne dopustne količine prenesenih podatkov s SMS sporočilom ali elektronsko pošto.
  6. Omejitve najvišjih dopustnih količin porabe storitev lahko Avision skladno s Cenikom in/ali pogoji uporabe storitev uveljavi tudi za druge storitve.
  7. Naročnik/uporabnik je v skladu s splošnimi zakonskimi določbami o odškodninski odgovornosti odgovoren za vso škodo, ki jo povzroči Avision-u z ravnanji, ki so v nasprotju s SP ali veljavno zakonodajo in predpisi. Ravnanja, na podlagi katerih lahko nastane odškodninska odgovornost, vključujejo tudi neupoštevanje tehničnih standardov ali priporočil za ravnanja s tehnično opremo, napravami ali sredstvi.
  8. Avision ima v primeru suma, da se kartica SIM uporablja v napravah, ki niso namenjene končni uporabi storitev, pravico preveriti način uporabe le-te. V primeru, da Avision ugotovi, da se kartica SIM uporablja v nasprotju s temi pogoji oziroma za nedovoljen namen, ima pravico onemogočiti njeno delovanje. Uporabnik se s sprejetjem SP izrecno strinja, da bo Avision-u povrnil vso nastalo škodo, vključno s stroški.
  9. Neomejeni pogovori v vsa slovenska omrežja in neomejeni SMS-/MMS-i so namenjeni običajni uporabi storitve. Uporaba storitve, ki bi kakorkoli škodovala omrežju MegaM/Avision-u, ni dovoljena. Med kršitve sodijo namerna preobremenitev omrežja, onemogočanje normalne uporabe omrežja drugim uporabnikom, uporaba storitve v komercialne namene, preprodaja storitve tretjim osebam, uporaba storitve s sistemi za samodejno klicanje oz. pošiljanje SMS-/MMS-ov brez človekovega posredovanja ipd. V primeru, da Avision oceni, da je naročnikova uporaba storitve v nasprotju s temi pogoji, si pridržuje pravico naročnika opozoriti in/ali mu onemogočiti uporabo storitve.
  10. Naročnik lahko v skladu s temi SP in v skladu s ponudbo Avision-a zahteva omejitev dostopa do določenih omrežij, storitev in vsebin.
 10. Prenehanje naročniškega razmerja
  1. Naročnik lahko kadarkoli pisno odpove NR. NR preneha najkasneje v petih (5) dneh od prejema odpovedi NR. Če želi naročnik daljši odpovedni rok, mora to izrecno navesti v pisni odpovedi. V tem primeru NR preneha v roku, ki ga je določil naročnik.
  2. Lastnoročno podpisano odpoved se lahko pošlje po pošti ali elektronski pošti in mora vsebovati:
   – podatke o naročniku: ime in priimek/firmo pravne osebe, naslov/sedež, matična številka (za pravne osebe) in davčna številka oziroma identifikacijska oznaka;
   – želeni datum izključitve;
   – kontaktne podatke naročnika za urejanje prenehanja NR ter
   – morebitne druge podatke ….
  3. Naročnik mora v primeru prenehanja NR pri Avision-u poravnati vse obveznosti, nastale do dneva prenehanja NR oziroma izključitve storitve, vključno s stroški prenehanja NR.
  4. Naročnik se obvezuje, da bo Avision-u poravnal morebitne obveznosti iz naslova predčasne prekinitve NR, ki izhajajo iz pogodb in morebitnih aneksov oziroma dogovorov.
  5. Naročnik se obvezuje, da bo v primeru prenehanja NR na zahtevo Avisiona vrnil terminalsko opremo (na primer: kartico SIM) oziroma omogočil demontažo vse komunikacijske opreme, ki jo je uporabljal pri uporabi mobilnih storitev in je last MegaM/Avision. Če naročnik v roku petih (5) dni po prejemu zahteve ne vrne oziroma ne omogoči demontaže vse ali dela naročniške terminalske opreme in druge opreme, se mu vsa oprema zaračuna po Ceniku. Prav tako se naročniku ob vrnitvi opreme zaračuna vsa manjkajoča in poškodovana oprema.
  6. Če namerava Avision spremeniti pogoje, določene v naročniški pogodbi, je dolžan naročnika o nameravanih spremembah obvestiti najmanj 30 dni pred predlagano uveljavitvijo sprememb. Če se naročnik s predlaganimi spremembami ne strinja, ima pravico v istem roku brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve NR in brez pogodbene kazni odstopiti od naročniške pogodbe, razen če je sprememba pogojev, določenih v naročniški pogodbi, potrebna zaradi uskladitve z ZEKom-1 oziroma na njegovi podlagi sprejetimi predpisi. Odstop od naročniške pogodbe v tem primeru ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane obveznosti naročnika ter v obveznosti izpolnitve pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnika. Naročnik, ki je ob sklenitvi NR prejel terminalsko opremo po akcijski ceni, mora pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave Avision-u povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme.
  7. Avision na pisno zahtevo naročnika o odpovedi NR izključi vse dodatne storitve, ki so bile vezane na NR in z njimi povezane podatke, ki so se hranili v okviru posamezne dodatne storitve, razen če PP za posamezno storitev ne določajo drugače.
  8. Avision lahko odpove NR:
   1. če naročnik krši določila SP, naročniške pogodbe ali določila veljavnih predpisov in svojega ravnanja niti po prejemu opozorila ne uskladi z zahtevami Avision v zahtevanem roku;
   2. če naročnik ne poravna vseh zapadlih obveznosti iz NR. V tem primeru naročnik ni upravičen do povrnitve mesečne naročnine ali nadomestitve škode, ki bi jo z izključitvijo utrpel;
   3. če je zoper naročnika uveden insolventni postopek ali postopek prenehanja pravne osebe po določbah veljavne zakonodaje;
   4. v primeru sprememb na elektronskem komunikacijskem omrežju, ki onemogočajo nadaljnje zagotavljanje naročene storitve.
  9. Dedič je odgovoren za vse dolgove uporabnika/naročnika zapustnika, nastale iz naslova sklenjenega NR, uporabe storitev, ter nakupa terminalne opreme oz. drugega blaga, v skladu z določili veljavnega dednega prava.
 11. Skrb za naročnika/naročnika
  1. Avision izvaja storitve in vse potrebne aktivnosti s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, redno in stalno vzdržuje dogovorjeno stopnjo pripravljenosti in odgovornosti in storitve izvaja hitro, kvalitetno, v vsakem primeru pa znotraj opredeljenih časovnih pogojev in na ravni mednarodnih strokovnih standardov ter specifikacij in dogovorov med strankama. Avision vse aktivnosti, povezane z izvajanjem storitve, beleži v informacijske podporne sisteme za spremljanje izvajanja storitev.
  2. Avision naročnikom/uporabnikom zagotavlja brezplačne klice iz lastnega javnega telefonskega omrežja na:
   1. številke za klice v sili, ki jih določa zakonodaja. Ob klicu na enotno evropsko telefonsko številko za klice v sili 112 in številko policije 113 se organu, ki klic obravnava, takoj in brezplačno posreduje tudi podatek o številki in lokaciji (v skladu s tehničnimi možnostmi in običajno dosegljivimi podatki). Naročnik si lahko klice zagotovi tudi v primeru izpada električnega omrežja tako, da si zagotovi nadomestno oziroma brezprekinitveno napajanje in njegovo vzdrževanje;
   2. številke Avision-a za stike z naročniki in prijavo napak tudi v primeru začasne omejitve oziroma uporabe storitve.
  3. Avision v primeru zlonamernih ali nadležnih klicev ali kratkih sporočil (SMS/MMS) na podlagi pisne prijave naročnika in v okviru zakonskih in tehničnih možnosti omogoči sledenje tako, da beleži izvor vseh klicev, ki se zaključijo v omrežni priključni točki tega naročnika, tudi tistih, za katere se zahteva preprečitev prikaza identitete kličočega priključka s ciljem odkrivanja povzročitelja teh klicev ali kratkih sporočil.
  4. Na pisno zahtevo naročnika, ki je zahteval sledenje, in v okviru zakonskih in tehničnih možnosti, bo Avision le-tega obvestil o identifikacijski oznaki kličočega. Dodatne podatke, ki razkrijejo identiteto kličočega, bo Avision posredoval na pisno zahtevo naročnika, ki izkaže pravni interes za zaščito svojih pravic, za kar se šteje pri pristojnem organu vložena tožba ali prijava suma storitve kaznivega dejanja.
  5. Pri storitvi preusmerjanja klicev je naročnik/uporabnik odgovoren, da preusmeri klice s svoje telefonske številke le v svoj telefonski predal ali na telefonsko številko naročnika, ki se strinja s tem.
  6. Naročnik/uporabnik je dolžan skrbno varovati uporabniška imena in gesla za dostop do portalov MegaM/Avision.
  7. Naročnik/uporabnik je dolžan z vso opremo, ki je last Avision-a in ali MegaM, ravnati kot dober gospodar in poravnati vso morebitno škodo, ki bi nastala na nameščeni opremi, zaradi poškodovanja, uničenja ali odtujitve, ki je nastala po njegovi krivdi.
  8. Naročnik/uporabnik je dolžan skrbno varovati kartico SIM, uničenje, izgubo ali odtujitev kartice SIM mora takoj sporočiti Avision-u, skrbno varovati številko PIN, ki jo mora imeti shranjeno ločeno od kartice SIM, ter skrbno varovati uporabniško ime in geslo za dostop do portalov MegaM/Avision-a.
  9. Avision priporoča uporabnikom/naročnikom, da pred prvo uporabo določene storitve skrbno preberejo pogoje in navodila za uporabo te storitve.
  10. V skrbi za varovanje našega skupnega naravnega okolja Avision uporabnike prosi, da upoštevajo določila slovenske zakonodaje, da odpadna transportna embalaža in odpadna električna in elektronska oprema ter odpadne baterije in akumulatorji ne sodijo med mešane komunalne odpadke, ampak jih je potrebno zbirati ločeno in oddati v za to namenjene zabojnike in zbirališča oz. vrniti prodajalcu.
 12. Kakovost storitev, vzdrževanje, prijava in odprava napak ter nadomestilo za neustrezne storitve in odgovornost za škodo
  1. MegaM zagotavlja delovanje mobilnega omrežja in storitev v skladu z zakonom, drugimi predpisi in odločbami pristojnih organov.
  2. MegaM ob normalnih pogojih v okviru veljavne zakonodaje zagotavlja storitve 24 ur na dan in 7 dni v tednu.
  3. MegaM/Avision bo svoje uporabnike obveščal o morebitnem začasnem nedelovanju določenih storitev.
  4. Dejansko dosežene hitrosti prenosa podatkov so nižje od teoretičnih; odvisne so od stanja omrežja, kakovosti radijskega signala, povezave, naprave (na primer modema) in drugih dejavnikov na prenosni poti.
  5. Vzdrževanje sistema elektronskih komunikacij zajema:
   1. odpravljanje napak;
   2. periodične meritve in diagnostiko na elementih omrežja;  – druge postopke, predpisane z navodili proizvajalca;
   3. stalno preverjanje s samodejnim odkrivanjem napak, vgrajeno v opremo;
   4. meritve delovanja sistema na terenu;
   5. stalne analize delovanja sistema na podlagi statističnih podatkov iz elementov sistema;
   6. analizo zmogljivosti in kakovosti delovanja;
   7. nastavljanje in konfiguriranje;
   8. zagotavljanje računalniških komunikacij;
   9. vzdrževalno dežurno službo mobilnega omrežja, ki deluje 7 dni v tednu in 24 ur na dan;
   10. ekipo specialistov za posamezne elemente mobilnega omrežja, ki so izven rednega delovnega časa v pripravljenosti na domu,
   11. dežurno službo dobavitelja opreme;
   12. tehnično pomoč za uporabnike vse delovne dneve od 8.00 – 22.00 ure.
   13. 24/7 nujno dežurno službo za blokado storitve ob izgubi SIM kartice ali zlorabi.
  6. MegaM zgradi in vzdržuje dostope na omrežje do omrežne priključne točke. MegaM in ali MegaM vzdržuje opremo, potrebno za delovanje storitve, ki je v lasti MegaM/Avision-a.
  7. Avision ne odgovarja naročnikom za posledice slabše kakovosti storitev, če pride do prekinitve ali zmanjšanja dostopnosti do storitev zaradi napak ali okvar v storitvah ali v omrežju, ki so posledica naravne ali druge nesreče oziroma drugih okoliščin ali dejanj tretjih oseb, katerih MegaM/Avision ni mogel preprečiti, jih odpraviti ali se jim izogniti.
  8. Avision v nobenem primeru ne odgovarja za posredno škodo ali izgubljeni dobiček. To določilo ne velja za naročnike, katerih pravice določa zakon, ki ureja pravice potrošnikov.
  9. Če MegaM ne zagotovi ravni storitve v skladu z zakonom, drugimi predpisi in odločbami pristojnih organov ter določbami SP, je naročnik upravičen zahtevati povračilo nastale škode največ v višini zadnjih treh mesečnih naročnin, ki jih je naročnik plačal Avision-u za storitev, na katero se nanaša zahtevek. To določilo ne velja za naročnike, katerih pravice določa zakon, ki ureja pravice potrošnikov.
  10. Avision naročniku ne odgovarja za povzročeno škodo in nastale stroške naročniku, če motnje pri naročnikovi uporabi storitev brez svoje krivde ni mogel preprečiti ali odpraviti in se jim tudi ne izogniti.
  11. Avision ne odgovarja za škodo, ki nastane iz neprimerne, nepravilne ali neustrezne uporabe storitev ali opreme s strani naročnika.
  12. Avision ne odgovarja za povzročeno škodo in stroške, ki bi nastali zaradi neavtoriziranega posega na opremi, ki jo je dobil naročnik v uporabo za opravljanje elektronskih komunikacij.
 13. Avtorske in sorodne pravice ter licenca za uporabo
  1. Naročnik/uporabnik ne pridobi nobenih avtorskih ali sorodnih pravic na vsebinah, ki jih uporabnikom ponuja MegaM/Avision
  2. Naročnik/uporabnik je sam izključno odgovoren za varno hranjenje podatkov in izdelavo ustreznih varnostnih kopij podatkov oziroma za drugo varovanje pred izgubo podatkov.
  3. Lastniki in imetniki avtorskih in oblikovalskih pravic, znamk in drugih pravic intelektualne lastnine na in v produktu so MegaM/Avision in/ali njegovi licencodajalci. Z dobavo produkta in podelitvijo licence na naročnika/uporabnika ni prenesena nobena od v tej točki navedenih pravic na produktu, temveč izključno pravica do uporabe produkta v skladu z določili SP, kot so določene v tem poglavju.
  4. Produkt je dobavljen takšen, kot je, brez kakršnih koli zagotovil ali posebnih garancij. Avision v največji meri, ki jo dopušča zakon, izključuje kakršnekoli garancije MegaM/Avision in/ali dajalcev licence MegaM/Avision, vključno z garancijami za to, da produkt nima napak, da je primeren za prodajo, da je zadovoljive kakovosti ali primeren za določen namen.
 14. Vsebine in storitve ponudnikov
  1. Za kakovost storitev in vsebin, ki jih Avision samo posreduje, so odgovorni ponudniki teh storitev in vsebin.
  2. Uporabnik je dolžan uporabljati storitve in vsebine, ki jih Avision posreduje, skladno z navodili MegaM/Avision oziroma ponudnika storitve in vsebine.
  3. Uporabnik storitev/vsebin je dolžan te storitve/vsebine plačati na podlagi računa Avision-a oziroma v skladu s pogoji ponudnika storitev/vsebin.
  4. Avision ne odgovarja za morebitne kršitve avtorskih in podobnih pravic za storitve, ki jih opravljajo ponudniki teh vsebin.
  5. Avision ne odgovarja za škodo, ki jo utrpijo uporabniki zaradi ponudnikov vsebin/storitev.
  6. Avision svojim uporabnikom posreduje vsebine in omogoča uporabo storitev (oziroma dostop do storitev) tistih ponudnikov vsebin, s katerimi ima sklenjeno ustrezno pogodbo. Za vsebino, kakovost, pogoje in skladnost izvajanja teh storitev s ponudnikovimi pogoji storitev Avision ne odgovarja.
  7. Avision pri dostopanju naročnikov do aplikacij na portalih zunanjih ponudnikov internetnih storitev ne odgovarja za varnost podatkov, ki se izmenjujejo med strežniki zaradi omogočanja dostopanja do zunanjih aplikacij.
 15. Splošna priporočila naročniku/uporabniku
  1. Uporabljajte opremo v skladu z navodili proizvajalca.
  2. Izvajajte ukrepe glede varstva okolja.
  3. Uporabljajte opremo na način, ki ne moti okolice, na primer v letalih, bolnišnicah in drugih mestih, kjer bi delovanje opreme lahko motilo druge naprave oziroma kjer je tako označeno.
  4. Ne puščajte vklopljene opreme brez nadzora. Na vseh napravah, še se posebej na pametnih mobitelih, si uredite zaklepanje zaslona oziroma naprave z geslom, da s tem preprečite nepooblaščeno uporabo v primeru kraje ali izgube.
  5. V primeru povečane nevarnosti udara strele (primer: grmenje, nevihta ...) izklopite opremo iz električnega omrežja.
  6. Uporabljajte prenapetostno zaščito.
  7. Skrbno hranite in varujte pogodbe in druge listine (na primer: certifikati).
  8. Skrbno hranite in varujte gesla ter uporabniška imena. Zlasti jih ne pošiljajte po elektronski pošti (zaradi preprečevanja zlorab, t. i. phishing), jih ne vpisujte v spletne strani, ki niso last MegaM/Avision-a in jih vnašajte le na mestih, kjer nepooblaščena oseba ne vidi vnesenih podatkov. Upoštevajte morebitna navodila za ravnanje z gesli, ki jih v povezavi s posameznimi storitvami MegaM/Avision uporabnikom podaja na svojih spletnih straneh, prodajnih mestih ali z neposrednimi pisnimi obvestili.
  9. Če ne želite uporabljati posamezne storitve, preverite možnost začasne ali trajne omejitve dostopa do posamezne storitve;
  10. Sprotno spremljajte porabo govornih in podatkovnih storitev, če storitve to omogočajo.
  11. Kličite le na tiste mednarodne neodgovorjene telefonske številke, ki jih poznate, zaradi preprečevanja zlorab, t.i. wangiri. Pri uporabi storitev bodite pozorni na pogoje uporabe ponudnikov storitev (na primer: t. i. včlanitev v SMSklub s poslanim potrditvenim SMS sporočilom, na podlagi česar uporabnik lahko prejema tudi plačljive storitve ponudnika storitev; storitve so obračunane v skladu s cenikom ponudnika storitev, z včlanitvijo v SMS-klub pa se uporabnik tudi strinja, da MegaM/Avision kot ponudnik poti, uporabo ponudnikovih storitev obračuna na računu za telekomunikacijske storitve).
  12. Avision opozarja, da je prek omrežij mogoč dostop do storitev in vsebin, ki niso primerne za mladoletne in/ali otroke (na primer: vsebine za odrasle, igre na srečo), zato priporoča, da v primeru uporabe storitev s strani le-teh preverjajte in ukrepate, da mladoletni in/ali otroci ne uporabljajo storitev oziroma ne dostopajo do vsebin, ki niso primerne za njih.
  13. Na zahtevo naročnika lahko Avision v okviru zakonskih in tehničnih možnostih onemogoči dostop do storitev in vsebin, ki niso primerne za mladoletnike in/ali otroke.
  14. Opozarjamo, da v okviru nekaterih storitev lahko pride do samodejnega prikazovanja in/ali dostopanja do oglasnih sporočil.
 16. Končne določbe
  1. Ta dodatek k splošnim pogojem ima lastnost pogodbe in je sestavni del naročniške pogodbe za mobilne storitve,
  2. Ta dodatek k splošnim pogojem prične veljati za naročnike/uporabnike mobilnih storitev, ki sklenejo NR za te storitve,
  3. Ti pogoji so objavljeni in so dostopni na spletnih straneh družbe Avision d.o.o..