Alternet***

Enotni obrazec za spremembe naročniškega razmerja

Avision d.o.o. Portorož, Obala 114, 6320 Portorož 0592-22570 | info@alternet.si | www.alternet.si
PODATKI O NAROČNIKU: (vsa polja so obvezna)
Podjetje:
Naziv (ime in priimek):
Naslov priključka:
Kontakt:
Naročniška pogodba:
Davčna št.:
el. naslov:

Urediti želim:

Sprememba naročniških podatkov

Novo stalno prebivališče naročnika*:
Naslov/email za pošiljanje računov:
Novi kontaktni podatki (tel.):
Obveščanje po e-pošti:
Obveščanje preko SMS/TEL pred izklopom: (1€/SMS ali klic)
Priloge:
*Pri spremembi stalega prebivališča je obvezna priloga fotokopija osebnega dokumenta iz katerega je razvidno ime in nov naslov naročnika.

Sprememba naročniškega paketa

Novi paket (redna cena):
Možnosti na izbranem paketu ob vezavi naroč. razmerja za 24 mesecev:
Možnosti na izbranem paketu ob vezavi naroč. razmerja za 24 mesecev:
Izbrana TV shema:
Št. dodatnih TV priključkov: (redna cena: 5€/kos; cena na paketu z vezavo: 3€/kos)
Multimedijsko napravo (TV-BOX) želim:
obdržati želim telefonski priključek
ukiniti želim telefonski priključek
Druge opombe:
Vklop spremembe želim z dnem:

Izpolni Avision:
Vklop izveden dne: Obračuna se od dne: Preklicana dne:
Sprememba se zaračuna: da: 10 € (v paket nižje hitrosti) ne
Pogoji:
Sprememba naročniškega paketa stopi v veljavo na dogovorjeni datum. V kolikor je bila sprememba opravljena pred podpisom tega obrazca, velja sprememba od dneva, ko je bila nova storitev na voljo naročniku. Za to obdobje bo Avision ustrezno obračunal opravljene storitve. Sprememba paketa je možna največ enkrat mesečno.

Sprememba/vklop/izklop dodatnih storitev

Dodatni TV priključki (število): po ceni:
Zamenjava TV sheme v: Opomba:
Vklop IP telefonije: Opomba:
Vklop mobilne telefonije: Opomba:
Izbrani mobilni paket:
Javni IP: Razlog:
Vklop spremembe želim z dnem:

Izpolni Avision:
Vklop izveden dne: Obračuna se od dne: Preklicana dne:
Sprememba se zaračuna: da: 10 € (v paket nižje hitrosti) ne
Pogoji:
Sprememba naročniškega paketa stopi v veljavo na dogovorjeni datum. V kolikor je bila sprememba opravljena pred podpisom tega obrazca, velja sprememba od dneva, ko je bila nova storitev na voljo naročniku. Za to obdobje bo Avision ustrezno obračunal opravljene storitve. Sprememba paketa je možna največ enkrat mesečno.

Selitev priključka

Nov naslov priključka:
Selitev dne: Strošek selitve: 50 € -50% za že izvedeno hišno napeljavo kabla
Opombe:
Pogoji:
Sprememba naročniške pogodbe stopi v veljavo z dnem izgradnje priključka na novi lokaciji. V kolikor je bila sprememba opravljena pred podpisom tega obrazca, velja sprememba od dneva, ko je bila storitev na voljo naročniku.

Mirovanje priključka

Obdobje mirovanja (min 1 mesec): od do
Predčasna prekinitev mirovanja:
Mesečni strošek mirovanja: €/mesec
Pogoji:
Zahtevo za mirovanje pogodbe mora naročnik podati pisno najmanj pet dni pred datumom začasne izključitve z navedenim datumom začetka in konca mirovanja. Mirovanje lahko traja minimalno en (1) mesec in največ šest (6) mesecev v koledarskem letu. V primeru, da se priključek vklopi oz. izklopi sredi meseca, je naročnik dolžan poravnati sorazmerni strošek mirovanja ter sorazmerni del stroškov vključno s stroški naročnin, ki so nastali po vklopu oz. pred izklopom. Dostop do interneta bo do konca mirovanja onemogočen. Predčasni preklic mirovanja je potrebno podati pisno.

Prenos naročniškega razmerja

Prenos na drugo fizično osebo / pravno osebo: (vsa polja morajo biti izpolnjena)
Naziv prevzemnika:
Ime in priimek:
Naslov: pošta, kraj:
Davčna št.: Matična št./EMŠO:
Tel. št./e-pošta:
Naslov ali e-pošta za pošiljanje računov:
Datum prenosa:
Strošek prenosa: 10 € 0 € (posebni pogoji) Aktivna vezava do:

Podpis prevzemnika:
Datum podpisa:
Kot prenositelj sem seznanjen/a: • da moram poravnati vse zapadle obveznosti do Avisiona d.o.o. • da se s prenosom naročniškega razmerja odpovedujem pravici do selitve tega priključka; Kot prevzemnik sem seznanjen/a: • da moram poravnati stroške prenosa naročniškega razmerja po veljavnem ceniku; • da mi bo Avision d.o.o. zaračunal pogodbeno kazen ob odpovedi naročniškega razmerja, če je bila pogodba sklenjena s tovrstno klavzulo in še ni pretekel pogodbeno določen rok;
Pogoji:
• Prenos naročniškega razmerja je mogoč samo na isti lokaciji, brez spremembe telefonske številke in brez posegov v omrežje. Prenos naročniškega razmerja stopi v veljavo prvi dan naslednjega meseca, v kolikor prejmemo popolno izpolnjen obrazec do zadnjega dne tekočega meseca.
Priloge:
• Kopija osebnega dokumenta prevzemnika oz. njegovega zakonitega zastopnika za pravne osebe
• Prevzemnik bo prejel novo pogodbo v podpis, ki jo mora vrniti v roku 7 dni na naš naslov

Prekinitev naročniškega razmerja

prekinitev naročniškega razmerja za: internet ip telefonijo (tel.št.: )
brezplačna prekinitev v roku 7 dni po priklopu (ura dela in porabljen material se obračuna po ceniku)
Prekinitev želim z dnem: (prekinitev za nazaj ni možna)
Vzrok prekinitve:
obdržati želim elektronski naslov ***@alternet.si (2€/mesec)
telefonsko številko bom prenesel k drugemu operaterju - navedite tel.št. : (5€)
Vračilo opreme (obvezno označi):
opremo bomo vrnili sami v roku 7 dni po prekinitvi naroč.razmerja (se ne zaračuna)
omogočili bomo prevzem le-te na naslovu priključka (ob delavnikih med 8.in 16.uro ) (prevzem se zaračuna 20€)
Kontaktna oseba za vračilo opreme (obvezno navedi):
Ime in priimek: Tel. številka:
Pogoji:
Naročniško razmerje bo prekinjeno najkasneje zadnji dan koledarskega meseca, v katerem je odpoved podana oz. v primeru da je podana zadnjih pet dni v mesecu, bo ta prekinjena najkasneje desetega dne naslednjega meseca. Odpoved mora biti lastnoročno podpisana in poslana s priporočeno pošto oz. podana osebno na sedežu podjetja. Naročnik mora poskrbeti, da se oprema (antena z napajalcem), ki jo je imel v uporabi za čas naročniškega razmerja vrne Avisionu. V kolikor oprema ni vrnjena niti v roku 30 dni po prekinitvi naročniškega razmerja se le-ta zaračuna po ceniku naročniku.
Izpolni Avision:
Prekinjeno dne:
Vezava ip telefonija: brez vezave / aktivna vezava do pog. kazen:
Vezava internet: brez vezave / aktivna vezava do pog. kazen:
Naziv opreme: IP: Vrnjena dne:


S podpisom jamčim za resničnost in točnost navedenih podatkov, sprejemam zgoraj navedene ter trenutno veljavne Splošne pogoje podjetja Avision d.o.o. ter sem seznanjen z aktualnim cenikom. Splošni pogoji in cenik so objavljeni na spletni strani podjetja http://www.alternet.si. Avision d.o.o. bo zaračunal izbrano storitev oziroma spremembo po veljavnem ceniku na naslednjem mesečnem računu. Veljaven je le lastnoročno podpisan obrazec, ki ga prejmemo osebno ali po pošti na naš naslov.

Podpis naročnika: Za Avision d.o.o.:
Kraj, datum:


Izpolni Avision d.o.o.: Prejeto: dne: