ANEKS za naročnike paketov Alternet FREE

1. člen - lokacija

Lokacija priključka:
Pogodbeni stranki soglašata, da se na lokaciji priključka izgradi brezplačno brezžično storitev dostopa do interneta Alternet-Free.

2. člen - oglaševanje

Pogodbeni stranki nesporno ugotavljata obstoj potrebe po širjenju storitve Alternet-Free, pri čemer izvajalec prevzema ekskluzivo pri izvajanju promocije in oglaševanja končnim uporabnikom storitve Alternet-Free na lokacijah določenih v 1.členu te pogodbe preko reklamnih tabel, publikacij in/ali drugih oglaševalskih metod.

3. člen - trženje oglasnega prostora

Ponudnik izvaja storitev trženja oglasnega prostora preko sistema Alternet-Free pod naslednjimi pogoji:
– trženje oglasnega prostora se izvaja v elektronski obliki preden je omogočen dostop do interneta,
– ponudnik lahko oglasni prostor odda v najem drugim oglaševalcem.

4. člen - dolžnost izvajalca

Dolžnost izvajalca po tej pogodbi je obvestiti ponudnika storitve Alternet-Free o vzdrževalnih delih, omogočiti nemoten dostop do komunikacijske opreme za potrebe namestitve, vzdrževanja in posodobitve sistema.

5. člen - dolžnost ponudnika

Dolžnost ponudnika po tej pogodbi je zagotavljati ustrezno pokritost javne površine s signalom Alternet-Free, zagotavljati kvaliteto storitve, skladnost z veljavno zakonodajo, po potrebi posodabljati nameščeno infrastrukturo in s tem slediti standardom in trenutnim trendom, izvajati redna vzdrževalna dela za vso komunikacijsko opremo, ki jo je ponudnik namestil in katera ostaja v lasti ponudnika.

6. člen - cene

Izvajalcu za čas trajanja pogodbe in tega aneksa pripada poseben internet priključek ___ z mesečno naročnino ___ in enkratnim stroškom vzpostavitve ___; vse cene v aneksu so brez vključenega DDV-ja. Mesečna naročnina se obračuna za eno leto v naprej.
Izvajalec se obvezuje, da pod nobenim pogojem in brez pisnega soglasja ponudnika ne bo omogočal Alternet internet dostopa drugim osebam in hkrati dovolil na isti lokaciji izvajanje storitve brezžičnega internet dostopa drugim izvajalcem, katere smatra ponudnik za direktno konkurenco.

7. člen - veljavnost pogodbe

Ta pogodba je sklenjena za nedoločen čas z 12 (dvanajst) mesečno vezavo. Vsaka stranka lahko pogodbo odpove pisno s 6 (šest) mesečnim odpovednim rokom, vendar ne pred iztekom vezave. Ponudnik si pridržuje pravico, da pogodbo enostransko odpove s takojšnjim učinkom, v primeru neustreznega plačevanja faktur oz. neizpolnjevanjem določil te pogodbe.

8. člen - končne določbe

Spremembe in dopolnitve k pogodbi so možne z aneksi. Pogodba je napisana v dveh enakih izvodih, tako da vsaka pogodbena stranka dobi po en izvod. Vse morebitne spore iz te pogodbe se stranki zavezujeta reševati sporazumno, če pa to ni mogoče, je pristojno stvarno sodišče v Kopru.