Splošni pogoji o zagotavljanju in uporabi storitev IP telefonije

blagovne znamke Detel

IZJAVA NAROČNIKA:
S podpisom te pogodbe in ustreznega aneksa sklepam naročniško razmerje z družbo Avision d.o.o. Portorož, Obala 114, 6320 Portorož, ki jo zastopa Mitja Pirih, za storitve označene v prejšnji točki in pod pogoji, kot so za vsako storitev posebej opredeljeni v tej pogodbi in aneksu k tej pogodbi.

S podpisom te pogodbe in ustreznih aneksov soglašam tudi s splošnimi pogoji za uporabo storitev in s cenikom storitev, kot so objavljeni na spletnih straneh določenih v nadaljevanju.

 
RAZMEJITEV ODGOVORNOSTI
Dostop do telefonskega omrežja ter telefonskih storitev, ki so predmet te pogodbe zagotavlja družba DETEL GLOBAL, d.d., Pot za Brdom 102, Ljubljana, družba Avision d.o.o. Portorož pa omogoča izvajanje telefonskih storitev ter odgovarja za vzpostavitev, nadzor ter zagotovitev razpoložljivosti omrežja.

Detel Global kot izvajalec telefonskih storitev skrbi predvsem za strokovno in kakovostno izvajanje le teh. Prav tako odgovarja za posredovanje informacije ustreznim organom o številki in lokaciji kličočega ob klicu na številko za klice v sili »112« in številko policije »113«, izvaja prenose številk, poskrbi za vključitev naročnika v univerzalni imenik in univerzalno imeniško službo ter sprejema prijave napak storitev s strani družbe Avision d.o.o. Portorož.

Družba Detel Global je pooblastila družbo Avision d.o.o. Portorož, da v svojem imenu in za svoj račun sklepa naročniška razmerja. Naročnik tako s podpisom te pogodbe sklene naročniško razmerje z družbo Avision d.o.o. Portorož, katera mu mesečno izstavlja račune za opravljene storitve ter tudi prejema plačila. Avision d.o.o. Portorož je naslov za prijavo napak, reklamacijo računov, pošiljanje razčlenjenih računov ter reševanje sporov v zvezi z dostopom do storitev ali njihovim izvajanjem. Prav tako naročniku zagotavlja kakršnekoli informacije ter odgovarja za namestitev in vzdrževanje dane opreme in obveščanje uporabnikov o spremembah, omejitvah in prekinitvah delovanja storitev.

PREDMET POGODBE
1. člen

Predmet te pogodbe je ureditev razmerja med družbo Avision d.o.o. Portorož (v nadaljevanju: Avision) in končnim uporabnikom (v nadaljevanju: naročnik) pri zagotavljanju in uporabi izbranih storitev blagovne znamke Detel.

Sestavni deli te pogodbe so tudi Splošni pogoji za opravljanje storitev v omrežju Detel (v nadaljevanj: Splošni pogoji), če je naročnik sklenil naročniško razmerje za storitev Detel IP oz. Sporazum za izvajanje in uporabo storitev DetelFone (v nadaljevanju: Sporazum), ki velja kot splošni pogoji poslovanja, če je naročnik sklenil naročniško razmerje za storitev DetelFone in aneks k pogodbi, ki se nanaša na zagotavljanje in uporabo posamezne storitve.

Naročnik s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen s Splošnimi pogoji oz. Sporazumom in da jih/ga sprejema. Splošni pogoji oz. Sporazum so/je dostopen na spletnih straneh Avision-a kot so določene v 3. členu te pogodbe.
Naročnik mora za priključitev zagotoviti naslednje pogoje:

 1. klimatiziran prostor s predvidenim prostorom primerne višine za mrežno opremo,
 2. vtičnico 220 V.

OBVEŠČANJE O SPREMEMBAH POGODBENIH POGOJEV
2. člen

O spremembah pogojev, ki vplivajo na pravice in obveznosti strank, bodo naročniki obveščeni najmanj trideset (30) dni pred uveljavitvijo sprememb. Spremembe bodo objavljene na spletni strani http://www.alternet.si ali na drug primeren način obveščanja. Dodatna pojasnila bodo za naročnike dostopna na elektronskem naslovu info@alternet.si in na telefonski številki +386 5922 2570.

Naročnik se zavezuje redno spremljati morebitne spremembe, kot bodo objavljene na zgoraj navedenih spletnih straneh, pri čemer se strinja, da vsaka nadaljnja uporaba storitev po tej pogodbi po izteku trideset (30) dnevnega roka pomeni sprejetje spremenjenih pogojev.

V kolikor se naročnik s predlaganimi spremembami ne strinja, lahko od obvestila o spremembah do njihove uveljavitve, v skladu s prvim odstavkom tega člena, brez odpovednega roka in brez sankcij odstopi od naročniške pogodbe s pisno izjavo, poslano priporočeno po pošti.

Naročniško razmerje lahko sklene polnoletna fizična oseba, ki ima prijavljeno stalno bivališče v Republiki Sloveniji.

Samo nosilec pogodbe lahko ureja oz. spreminja pogodbeno razmerje ali z njegove strani pooblaščena oseba.

CENE IN PLAČILNI POGOJI
3. člen

Avision d.o.o. Portorož prične obračunavati storitve po tej pogodbi z dnem priključitve. Naročnik bo plačeval mesečno naročnino za storitve Detel IP in DetelFone, opravljene klice ter dodatne storitve v skladu s cenikom, ki je dostopen po elektronski pošti ali na spletnih straneh http://www.alternet.si .

Storitve blagovne znamke Detel in mesečno naročnino Avision obračunava za nazaj (za pretekli mesec) po vsakokrat veljavnem ceniku. V naročnini je vključena pomoč pri posredovanju klicev, imeniške storitve ter razčlenitev računa. Cene navedene v ceniku vsebujejo DDV, ki po tej pogodbi bremeni naročnika.

Naročnik bo plačal stroške ustvarjenega prometa na podlagi obračuna opravljenih storitev iz evidence obračunskega centra, po veljavnem ceniku. Morebitna odstopanja od evidence količine ustvarjenega prometa na podlagi naročnikovega internega sistema niso merodajna za obračunavanje ustvarjenega prometa in jih izvajalec ne bo upošteval.

Naročnik se obvezuje, da bo poravnal mesečno ustvarjeni promet na podlagi izdanega računa opravljenih storitev v 8. dneh po izstavitvi računa oz. do dne označenega na računu. V primeru neplačila oziroma zamude plačila se obračunavajo zakonite zamudne obresti. V primeru neplačila naročnik plača tudi vse stroške, ki nastanejo ob sodni izterjavi.

4. člen
Avision naročnika, ki ni plačal računa v pogodbenem roku, pisno opozori na zamudo ter na posledice zamude in ga opomni, naj račun plača.

OMEJITEV DOSTOPNOSTI STORITEV
5. člen

Avision lahko začasno in na stroške naročnika omeji odhodne klice, razen klicev na telefonske številke 112 in 113 če naročnik:
 • ne poravna dolga zapadlih obveznosti iz naročniškega razmerja,
 • ne omogoči meritev, odstranjevanja napak in izvajanja drugih del, ki jih izvaja Avision ali njegov pooblaščeni izvajalec na omrežni priključni točki, če motnje na omrežju izvirajo iz omrežne priključne točke,
 • ne izpolni pogodbeno dogovorjenih obveznosti,
 • če uporablja naročniško komunikacijsko opremo v nasprotju z predpisi,
 • s svojim ravnanjem ali sporočili vznemirja ali drugače moti druge naročnike,
 • dopušča in/ali se okorišča z dajanjem dostopov IP telefonije v uporabo tretjim osebam,
 • ne ravna v skladu s 17. členom in ne sporoči spremembe podatkov,
 • v drugih primerih, ki jih določajo Splošni pogoji oz. Sporazum.
Avision naročnika pisno opozori, da so nastopili razlogi za začasno omejitev. Če naročnik svojega ravnanja ne uskladi z zahtevami, ki so navedene v opozorilu v 10 (desetih) dneh od prejema opozorila, mu Avision omeji odhodne klice. Omejitev sme trajati toliko časa, dokler trajajo razlogi za omejitev.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka sme Avision začasno in na stroške naročnika brez predhodnega obvestila omejijo odhodni klici razen klicev na telefonske številke 112 in 113:
 • če kršitev pomeni takojšnjo in resno grožnjo za javni red, javno varnost ali javno zdravje ali povzroča resne gospodarske ali operativne težave,
 • če naročnik poskuša vdreti v zaščitne sisteme omrežja in s tem priti od podatkov, za katerih posedovanje ni pooblaščen,
 • če naročnik ne preneha s povzročanjem tehničnih ali drugih motenj,
 • zaradi zaščite naročnikov interesov, preprečevanja zlorab storitev in v drugih izjemnih primerih takoj, ko je zaznana možnost zlorabe.

Avision naročnika o izvedbi ukrepa najprej obvesti preko telefona, če je to izvedljivo, v nasprotnem primeru se naročnika obvesti preko elektronske ali navadne pošte.

Ponovna vključitev odhodnih klicev se naročniku, ki krši pogodbo oz. splošne pogoje zaračuna po veljavnem ceniku. Dolžnost plačevanja naročnine v primeru omejitve odhodnih klicev .

PRIJAVA NAPAK IN POVRAČILA
6. člen

Avision bo:
 1. v skladu z lastno razpoložljivo tehnologijo in drugimi sredstvi v največji možni meri preprečeval izgubo, spremembo ali dostop do podatkov v svojem omrežju s strani nepooblaščenih oseb,
 2. napake in okvare odpravljal kar se da hitro.

7. člen

Prijava napak na omrežju je možna vsak dan v tednu v času delovnih ur na telefonski številki +386 5922 2570 ter vsak dan v tednu od 00.00 – 24.00 na elektronskem naslovu podpora@alternet.si.

8. člen

Naročnik ni dolžan plačati naročnine za čas, ko iz razlogov na strani Avision ni mogel uporabljati storitev in je prekinitev ali zmanjšana dostopnost do storitev trajala več kot štiriindvajset (24) ur neprekinjeno v posameznem koledarskem mesecu, prekinitev ali zmanjšana dostopnost pa je bila prijavljena na telefonsko številko +386 5922 2570 oz. elektronski naslov podpora@alternet.si ter evidentirana in potrjena v sistemu spremljanja napak v Avision-u.

Avision ni odgovoren, če pride do prekinitve ali zmanjšanja dostopnosti do storitev oziroma zmanjšanja prenosa hitrosti zaradi napake ali okvare v omrežju alternet, ki je posledica naravne ali druge nesreče oziroma drugih okoliščin, ki jih Avision ni mogel preprečiti, jih odpraviti ali se jim izogniti (višja sila). Avision v nobenem primeru ne odgovarja za posredno škodo ali izgubljeni dobiček.

KLICI NA ŠTEVILKE 112 IN 113
9. člen

Uporabnik je seznanjen z dejstvom, da je pogosto nemogoče določiti geografsko lokacijo kličočega uporabnika. To pomeni, da se reševalcem (klicna številka 112 in 113), četudi bi uporabnik to želel ali bi mu koristilo, ne more posredovati geografske lokacije kličočega uporabnika. Uporabnik odgovarja za svoja ravnanja in opustitve, ki bi povzročile prikrivanje geografske lokacije kličočega.

Zloraba klica v sili je prepovedana. Klic v sili zlorabi, kdor kljub vsakokratnemu opozorilu organa, ki sprejema klice v sili, da vsebina klica ni taka, da bi jo obravnaval kateri koli organ, ki je v Republiki Sloveniji določen za sprejem takih klicev, najmanj trikrat v enem dnevu in z enakim namenom kliče številko za klic v sili.

10. člen

Klici na številke 112 in 113 ne bodo možni v primeru prekinitve dobave električne energije dokler traja prekinitev ter v primeru nedelovanja širokopasovne povezave.

DOKAZILA O IDENTIFIKACIJI
11. člen

Fizična oseba pošlje skupaj s podpisano Pogodbo o zagotavljanju in uporabi storitev blagovne znamke kopijo osebnega dokumenta (osebne izkaznice ali potnega lista obojestransko).

Operater zagotavlja, da bo s podatki ravnal v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov.

12. člen

Naročnik pošlje dokazila na naslov operaterja. Če ste navedene dokumente predhodno že posredovali, vam to ni potrebno storiti ponovno.

ZBIRANJE, UPORABA IN OBJAVA PODATKOV
13. člen

Naročnik je seznanjen, da Avision podatke o naročniku, ki jih je zbral ob sklenitvi te pogodbe, uporablja skladno z Zakonom o elektronskih komunikacijah in Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

14. člen

Spodnja določba predstavlja možnost naročnika storitve Detel IP in/oz. DetelFone, da sam odloči o objavi podatkov v univerzalnem telefonskem imeniku. V primeru, da naročnik te možnosti ne izkoristi in ne izbere nobene izmed opcij, Avision šteje, da objavi podatkov v skladu s prvo alinejo naslednjega odstavka ne nasprotuje. Ne glede na to sme naročnik kadarkoli preveriti podatke, namenjene objavi v imeniku ter zahtevati njihovo spremembo ali izbris.

Naročnik izjavlja, da (ustrezno označite):

dovoljuje objavo podatkov, za katere tako predpisuje zakon, v univerzalnem Telefonskem imeniku Slovenije (TIS) ne glede na način izdaje, vključno z imenikom na zgoščenki ali v obliki storitve informacijske družbe, v obeh primerih z možnostjo elektronskih iskalnih funkcij na podlagi posameznih objavljenih podatkov (npr. telefonske številke), ali v povezavi z neosebnimi podatki, kakršna je npr. lokacija objavljenega geografskega naslova na zemljevidu,
želi objavo podatkov tudi v rumenih straneh TIS-a in ETIS-a,
izrecno nasprotuje objavi vseh podatkov v TIS in ETIS.

Podatki, ki se objavijo v TIS-u (*obvezni podatki):
*ime in priimek: , *naslov priključka:
davčna številka: , elektronska pošta:
objavljene telefonske številke:
tel.št./ faks: tel.št./ faks:
Naročnik lahko s posebno vlogo zahteva tudi objavo za vsako naslednjo dodeljeno številko.

15. člen

Naročnik dovoljuje uporabo osebnih podatkov, ki jih je posredoval ob sklenitvi te pogodbe za namene neposrednega trženja storitev (ustrezno označite): DA NE

Če naročnik ne označi nobene izmed navedenih opcij, bo Avision naročnika obveščal o svojih novih storitvah le v primerih in na načine, ki jih ne glede na soglasje dovoljuje zakon. Naročnik lahko kadarkoli pisno zahteva, da Avision podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namen neposrednega trženja. Avision je dolžan v petnajstih (15) dneh od prejema pisne zahteve, ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja. Stroške vseh svojih dejanj v zvezi z navedeno zahtevo naročnika krije Avision.

16. člen

Naročnik dovoljuje, da Avision od upravljavcev zbirk osebnih podatkov pridobi podatke, ki jih potrebuje za uveljavljanje obveznosti iz naročniškega razmerja.

17. člen

Naročnik se obvezuje, da bo vsako spremembo podatkov, navedenih v tej pogodbi, javil Avision-u v pisni obliki najkasneje do konca tekočega obračunskega obdobja.
Kadar se podatki, navedeni v tej pogodbi, spremenijo tudi na osebnem dokumentu, naročnik v roku trideset (30) dni od nastanka spremembe ponovno pošlje kopijo osebnega dokumenta.

PRENOS ŠTEVILK MED POGODBAMI
18. člen

Na podlagi različnih pogodb je možen prenos številke iz ene pogodbe na drugo. Tak prenos je potrebno pisno sporočiti do zadnjega dneva v mesecu, izvede pa se prvi dan v naslednjem koledarskem mesecu. Stroške prenosa številke krije prejemnik številke, razen če se naročnika ne dogovorita drugače.

VELJAVNOST POGODBE
19. člen

Ta pogodba je sklenjena za nedoločen čas. Naročnik lahko kadarkoli pisno s priporočeno pošto odpove naročniško razmerje z odpovednim rokom trideset (30) dni, razen v primeru iz 1. odstavka 2. člena te pogodbe. Odpovedni rok začne teči prvi delovni dan po prejemu odpovedi.

Naročnik je dolžan v celoti poravnati obveznosti iz naročniškega razmerja, nastale do dneva izključitve na omrežni priključni točki.

Naročnik lahko na lastne stroške zahteva začasno izključitev, vendar največ za tri (3) mesece v koledarskem letu. Naročniško razmerje v tem obdobju miruje. Zahtevo mora naročnik pisno poslati zastopniku najkasneje en (1) mesec pred zahtevano izključitvijo, taka izključitev pa začne veljati s prvim dnem naslednjega obračunskega obdobja, za katerega je bila začasna izključitev zahtevana.

KONČNE DOLOČBE
20. člen

Ta pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. Pogodba je napisan v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en izvod.

Morebitne spore iz te pogodbe bo reševalo stvarno pristojno sodišče v Kopru.

 

ANEKS k POGODBI
o zagotavljanju in uporabi storitev blagovne znamke DETEL (v nadaljevanju: Pogodba)
k naročniškem razmerju za izvajanje storitve DETEL IP

1. člen - predmet aneksa

Predmet tega aneksa je izvedba priključitve na omrežno priključno točko in sklenitev naročniškega razmerja za telefonsko linijo v omrežju Detel na naslovu kot je določen v Pogodbi.

Tip priključka: DETEL IP
Tip NT naprave:
Število priključkov:

Številski prostor:
Telefonski aparat: nakup po akcijski ceni lasten
NT naprava je del omrežja Alternet-Detel in JE NI last družbe Avision d.o.o. Portorož.

Vezava: 12 mesecev oz. ___ mesecev. Podlaga vezave je:
znižana cena namestitve NT naprave in/ali
pridobitev telefonskega aparata navedenega v zgornjem odstavku po subvencionirani ceni.
prenos vezave pri prenosu naročniškega razmerja.

Naročniško razmerje po tem aneksu obsega javno dostopne telefonske storitve v omrežju Detel.

 
Cene za dogovorjene storitve telefonije so:
Priključnina (enkratni strošek) skupaj z DDV znaša 40,00 EUR, znižana cena je 20,00 EUR  oz. 0,00 EUR v primeru prenosa naročniškega razmerja
Naročnina (mesečni strošek, zaračunava se za preteklo obračunsko obdobje) za IP telefonijo skupaj z DDV znaša 3,00 EUR / govorni kanal.
Dodatne storitve (enkratni strošek):
 • prenos naročniškega razmerja na drugo pravno ali fizično osebo: 3,00 EUR
 • sprememba tel. številke: 15,00 EUR
 • prenos tel. številke na drugo lokacijo: 13,00 EUR

2. člen - vzpostavitev storitve

Avision d.o.o. Portorož bo izvedel vključitev storitev Detel IP preko širokopasovne povezave najkasneje v roku desetih (10) delovnih dni od sklenitve pogodbe.

3. člen - cene

Cene za priključek na omrežje Detel iz 1. člena tega aneksa in storitve po tem aneksu so določene s cenikom telekomunikacijskih storitev (v nadaljevanju: Cenik) in vključujejo:
 1. priključnino (enkratni strošek) za vklop IP linij;
 2. mesečno naročnino za IP linije, dodatne telefonske številke in morebitne dodatne storitve;
 3. klice.

V primeru, da naročnik prenese na DETEL IP svojo staro telefonsko številko kasneje, se mu promet obračunava tudi na podlagi prenesene telefonske številke, čeprav le-ta ni navedena na začetku tega aneksa.
V obdobju prenosa stare telefonske številke naročnik koristi začasno dodeljene telefonske številke po kateri se mu obračunava promet.

4. člen - dodatni priključki, odpovedi in spremembe

Naročnik bo za priključitev dodatnih govornih kanalov, odpoved ali spremembo parametrov, dogovorjenih s tem aneksom, obvestil Avision d.o.o. Portorož v obliki pisne vloge. V primeru, da je vloga popolna in tehnično izvedljiva bo Avision zagotovil njeno realizacijo in storitve zaračunal skladno s Cenikom.

5. člen - terminalska oprema

V kolikor je naročniku dana v uporabo terminalska oprema, taka oprema ves čas trajanja pogodbe ni last naročnika in jo po izteku ali ob prekinitvi te pogodbe naročnik vrne.

Naročnik se obvezuje, da bo v primeru prenehanja aneksa najkasneje v roku petih delovnih dni po odpovedi ankesa vrnil prejeto opremo, ki jo je uporabljal za izvajanje storitve Detel IP in je last Avision-a v brezhibnem stanju in originali embalaži na naslov: Avision d.o.o. Portorož , Obala 114, 6320 Portorož. Stroške pošiljanja in vračila opreme nosi naročnik.
V primeru, da je vrnjena oprema poškodovana in/ali ni vrnjena v originalni embalaži je naročnik dolžan Avision-u povrniti škodo v višini tržne vrednosti opreme, kar se naročniku zaračuna na zadnjem računu za telekomunikacijske storitve ali na posebnem računu.

Naročnik ima zagotavljen servis in garancijska popravila terminalske opreme, ki jo je prevzel v skladu s to pogodbo. V primeru, da je terminalska oprema poškodovana zaradi nespoštovanja navodil o uporabi ali kakršnekoli mehanske poškodbe, ki presega okvir običajne obrabe opreme, je naročnik dolžan povrniti vse stroške, ki bi nastali zaradi popravila ali zamenjave v zvezi s tem.

6. člen - varnostni ukrepi

Naročnik mora skrbno varovati uporabniško ime ter geslo pred tretjimi tako, da je tretjim onemogočena njih nepooblaščena raba oz. zloraba. Naročnik odgovarja za vse posledice in škodo, ki nastanejo zaradi zlorabe oz. nepooblaščene uporabe teh podatkov in sicer v primerih, ko ni uporabil vseh razumnikh ukrepov za zaščito teh podatkov.

Naročnik se obvezuje, da bo poskrbel za to, da se priklop telekomunikacijske opreme, to je centrale ter telefona, izvede strokovno, vestno in kvalitetno, v skladu s tehničnimi predpisi, standardi in normami. Avision bo sproti obveščal o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvrševanje prevzetih obveznosti. Navedena obveznost ne velja v primerih, ko priklop opreme izvede Avision d.o.o. Portorož oz. njegov pooblaščen Partner.

Z namenom preprečevanja zlorab telekomunikacijskih storitev družbe Avision d.o.o. Portorož se naročnik obvezuje, da bo ob priklopu opreme ter ves čas trajanja naročniškega razmerja poskrbel, da so vzpostavljeni varnostni mehanizmi (primeroma: varno geslo za dostop do naprave, SIP računi morajo biti avtenticirani z varnostnimi gesli, oprema mora biti posodobljena z najnovejšimi posodobitvami, dostop do naprave se omeji samo na storitve VoIP telefonije…).
V primeru, da naročnik ne poskrbi za ustrezno izvajanje zgoraj opisanih varnostnih mehanizmov in zaradi tega pride do zlorabe storitev Detel, naročnik nosi vso odgovornost za nastalo škodo ter morebitne druge pripadajoče stroške.

7. člen - prikazovanje številke kličočega uporabnika

Naročnik se obvezuje, da bo poskrbel za to, da se bodo prikazovale izključno tiste številke, ki so mu dodeljene s pogodbo o zagotavljanju in uporabi storitev blagovne znamke Detel oz. pripadajočimi aneksi. Pred priklopom opreme mora skrbnik naročnikove centrale stopiti v stik z Avision-om, da mu ta sporoči pravilen format prikazovanja številke kličočega.

Obveznost iz prvega odstavka tega člena ne velja v primerih, ko priklop opreme izvede Avision d.o.o. Portorož oz. njegov pooblaščen Partner.

8. člen - dostop do drugih omrežij in storitev

Naročnik, ki želi omejitev dostopa do teh omrežij in storitev, lahko ob sklenitvi Pogodbe ali kadarkoli med trajanjem naročniškega razmerja vloži posebno pisno zahtevo za vključitev ene od skupin omejitev odhodnih klicev, ki so določene v Ceniku. Pisna zahteva je dostopna na elektronskih naslovih, določenih v 3. členu Pogodbe.

9. člen - veljavnost aneksa

Ta aneks se sklepa za nedoločen čas, razen če se sklene za čas, opredeljen v 1. členu tega aneksa. Če velja slednje, se v primeru predčasne prekinitve naročniške pogodbe naročnik zavezuje plačati vrednost vseh mesečnih naročnin do konca obdobja za katerega se je zavezal.

V primeru, da se aneks sklene za čas opredeljen v 1. členu tega Aneksa in ne pride do prekinitve pogodbenega razmerja pred potekom časa opredeljenega v 1. členu tega Aneksa se razmerje podaljša za nedoločen čas.

10. člen - končne določbe

Za razmerja med družbo Avision d.o.o. Portorož in naročnikom, ki niso urejena s tem aneksom se uporablja Pogodba.
Za razmerja, ki so s tem aneksom urejena drugače kot s Pogodbo se uporablja ta aneks.
Ta aneks stopi v veljavo z dnem, ko ga podpišeta obe pogodbeni stranki. Aneks je napisan v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en izvod.