DODATEK K SPLOŠNIM POGOJEM POSLOVANJA

za uporabo storitev IP televizije

1. člen - predmet aneksa

Predmet tega aneksa je sklenitev naročniškega razmerja za storitev IP televizije na naslovu kot je določen v Pogodbi.
 

2. člen - vzpostavitev storitve

Avision d.o.o. Portorož bo izvedel vključitev storitev IP televizije preko širokopasovne povezave najkasneje v roku desetih (10) delovnih dni od sklenitve pogodbe.

3. člen - cene

Cene za IP televizijski priključek iz 1. člena tega aneksa in storitve po tem aneksu so določene s cenikom storitev (v nadaljevanju: Cenik) in vključujejo:
 1. priključnino za vklop storitve;
 2. mesečno naročnino za izbrani paket (internet + televizija),
 3. mesečno naročnino za izbrano programsko shemo,
 4. mesečno naročnino za najem naprave,
 5. dodatne storitve.
 • Akcijska ponudba za nove naročnike na pakete Alter.net TV, ki sklenejo naročniško razmerje z vezavo za 24 mesecev, se prizna 6 EUR popusta na mesečno naročnino prvih 12 mesecev. Novi naročniki paketov Alter.NET TV v tej akcijski ponudbi poleg popusta na mesečno naročnino pod temi pogoji prejmejo tudi 12 mesecev programske sheme L brezplačno. Če v roku 12-ih mesecev od vklopa naročniki izbrane programske sheme L ne zamenjajo, se ta po 12 mesecih od vklopa začne zaračunavati po ceniku. V primeru predčasne prekinitve naročniškega razmerja z vezavo, naročnik poplača vse prejete popuste v sorazmernem deležu glede na čas trajanja naročniškega razmerja z vezavo.
 • Akcijska ponudba za obstoječe naročnike na pakete Alter.net TV, ki sklenejo naročniško razmerje z vezavo za 24 mesecev lahko izbirajo med 6 EUR popusta na mesečno naročnino prvih 6 mesecev ali 100% popust na programsko shemo L za obdobje 6 mesecev. Če v roku 6-ih mesecev od vklopa naročniki izbrane programske sheme L ne zamenjajo, se ta po 6 mesecih od vklopa začne zaračunavati po ceniku.V primeru predčasne prekinitve naročniškega razmerja z vezavo, naročnik poplača vse prejete popuste v sorazmernem deležu glede na čas trajanja naročniškega razmerja z vezavo.
 • Akcijska ponudba za nakup multimedijske TV naprave za pakete Alter.net TV ob vezavi naročniškega razmerja za 24 mesecev znaša 60€. Redna cena multimedijske TV naprave je 80,00 EUR z DDV. V primeru enkratnega plačila je cena 60,00 EUR z DDV oz. 49,18 EUR brez DDV. V primeru plačila na 12 obrokov pa je cena 12 x 5 EUR z DDV oziroma 12 x 4,1 EUR brez DDV. V primeru, da naročnik, ki kupi multimedijsko tv napravo po akcijski oziroma subvencionirani ceni, prekine naročniško razmerje pred iztekom 24 mesecev soglaša, da mu Avision d.o.o. na zadnjem mesečnem računu za opravljene storitve ali na posebnem računu zaračuna sorazmeren delež zneska subvencioniranega nakupa opreme iz ponudbe, ki se zaračuna za polno število mesecev od višine redne cene, ki znaša 80 EUR, do izteka obdobja vezave.
 • Mesečna najemnina za multimedijsko tv napravo znaša 3,00 EUR z DDV na mesec v kolikor naročnik sklene naročniško razmerje s 24 mesečno vezavo. Mesečna najemnina za multimedijsko tv napravo znaša 5,00 EUR z DDV na mesec v kolikor naročnik sklene naročniško razmerje brez vezave. V primeru predčasne prekinitve naročniškega razmerja z vezavo, naročnik poplača vse prejete popuste v sorazmernem deležu glede na čas trajanja naročniškega razmerja z vezavo.
 • Vsak dodaten TV priključek se zaračuna 3,00 EUR z DDV na mesec v kolikor naročnik sklene naročniško razmerje z vezavo oziroma 5,00 EUR z DDV na mesec v kolikor naročnik sklene naročniško razmerje brez vezave.V primeru predčasne prekinitve naročniškega razmerja z vezavo, naročnik poplača vse prejete popuste v sorazmernem deležu glede na čas trajanja naročniškega razmerja z vezavo.
 • Nov naročnik širokopasovnih storitev je vsak naročnik, ki sklene pogodbo, pri tem pa je izpolnjen pogoj, da v omrežju Alterneta priključek na njegovem naslovu in njegovi številki stanovanja v preteklih šestih mesecih ni bil zaseden.
 • Obstoječi naročnik se smatra vsak naročnik, ki sklene naročniško razmerje, pri tem pa je izpolnjen pogoj, da je v omrežju Alterneta priključek na njegovem naslovu in njegovi številki stanovanja zaseden, ne glede na tip priključka. 
 • Če naročnik, ki ima že sklenjeno naročniško razmerje z aktivno vezavo, zamenja obstoječi paket z Alter.net TV paketom in se odloči za novo vezavo, se do izteka prvotne vezave ob morebitni prekinitvi upoštevajo tudi pogoji iz prejšnjega paketa.

4. člen - dodatni priključki, odpovedi in spremembe

Naročnik bo za priključitev dodatnih tv priključkov, odpoved ali spremembo parametrov, dogovorjenih s tem aneksom, obvestil Avision d.o.o. Portorož v obliki pisne vloge. V primeru, da je vloga popolna in tehnično izvedljiva bo Avision zagotovil njeno realizacijo in storitve zaračunal skladno s Cenikom.

5. člen - terminalska oprema – TV vmesnik

V kolikor je naročniku dana v najem terminalska oprema, taka oprema ves čas trajanja pogodbe ni last naročnika in jo po izteku ali ob prekinitvi te pogodbe naročnik vrne.
Naročnik se obvezuje, da bo v primeru prenehanja aneksa najkasneje v roku sedmih delovnih dni po odpovedi ankesa vrnil prejeto opremo, ki jo je uporabljal za izvajanje storitve IP televizije in je last Avision-a v brezhibnem stanju in originali embalaži na naslov: Avision d.o.o. Portorož , Obala 114, 6320 Portorož. Stroške pošiljanja in vračila opreme nosi naročnik. V primeru, da je vrnjena oprema poškodovana in/ali ni vrnjena v originalni embalaži je naročnik dolžan Avision-u povrniti škodo v višini tržne vrednosti opreme, kar se naročniku zaračuna na zadnjem računu za telekomunikacijske storitve ali na posebnem računu.
Avision je upravičen upravljati s telekomunikacijsko opremo, ki jo ima naročnik v najemu. Naročnik se zavezuje, da bo s telekomunikacijsko opremo ravnal kot dober gospodar. Naročnik je dolžan poravnati škodo, ki bi nastala na tej opremi po njegovi krivdi. Naročnik je dolžan poravnati tudi škodo, ki nastane na opremi v času, ko je v njegovi uporabi, če v primeru višje sile ne ravna s potrebno skrbnostjo (npr.v času nevarnosti udara strele ne izključi opreme iz elektrike; če v času grozeče naravne nevarnosti ne zavaruje opreme ipd.). V primeru, da je terminalska oprema poškodovana zaradi nespoštovanja navodil o uporabi ali kakršnekoli mehanske poškodbe, ki presega okvir običajne obrabe opreme, je naročnik dolžan povrniti vse stroške, ki bi nastali zaradi popravila ali zamenjave v zvezi s tem. Avision zagotavlja dogovorjeno kvaliteto svojih storitev pod pogojem, da naročnik uporablja s strani Avisiona zagotovljeno telekomunikacijsko opremo. Naročnik ima zagotovljen servis in garancijska popravila terminalske opreme, ki jo je prevzel v skladu s to pogodbo.

6. člen - varnostni ukrepi

Naročnik mora skrbno varovati uporabniško ime ter geslo pred tretjimi osebami tako, da je tretjim osebam onemogočena njih nepooblaščena raba oz. zloraba. Naročnik odgovarja za vse posledice in škodo, ki nastanejo zaradi zlorabe oz. nepooblaščene uporabe teh podatkov in sicer v primerih, ko ni uporabil vseh razumnih ukrepov za zaščito teh podatkov.
Naročnik se obvezuje, da bo poskrbel za to, da se priklop telekomunikacijske opreme izvede strokovno, vestno in kvalitetno, v skladu s tehničnimi predpisi, standardi in normami. Avision bo sproti obveščal o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvrševanje prevzetih obveznosti. Navedena obveznost ne velja v primerih, ko priklop opreme izvede Avision d.o.o. Portorož oz. njegov pooblaščen Partner.
Z namenom preprečevanja zlorab telekomunikacijskih storitev družbe Avision d.o.o. Portorož se naročnik obvezuje, da bo ob priklopu opreme ter ves čas trajanja naročniškega razmerja poskrbel, da so vzpostavljeni varnostni mehanizmi (primeroma: varno geslo za dostop do naprave, TV računi morajo biti avtenticirani z varnostnimi gesli, dostop do naprave se omeji samo na storitve IP televizije…).
V primeru, da naročnik ne poskrbi za ustrezno izvajanje zgoraj opisanih varnostnih mehanizmov in zaradi tega pride do zlorabe storitev, naročnik nosi vso odgovornost za nastalo škodo ter morebitne druge pripadajoče stroške.

7. člen - distribucija signala in zatemnitve

Avision nudi naročnikom distribucijo signalov radijskih in televizijskih programov v skladu z veljavnimi standardi in priporočili. Avision ne odgovarja za slabo kvaliteto signalov radijskih in televizijskih programov, če so vzroki na strani njihovih producentov. O programski shemi radijskih in televizijskih programov v omrežju Avision odločata Avision in programski svet.
Mesečna naročnina RTV Slovenije ni vključena v mesečno naročnino za storitev distribucije signalov radijskih in televizijskih programov, ki jo naročnik plačuje Avisionu. Avision si pridržuje pravico spreminjati programske pakete. Avision ima pravico zatemniti oziroma prenehati z radiodifuzno retransmisijo kateregakoli televizijskega programa, v kolikor ga imetniki pravice pozovejo h zatemnitvi ali kadar to določijo predpisi. Ker zatemnitev pomeni izvrševanje zakonitih pravic imetnikov ter je skladna s pogodbenimi razmerji, ki jih Avision sklepa za namene predvajanja programov, Avision za zatemnitev ne odgovarja. Naročnik je seznanjen, da zaradi zatemnitev ni upravičen do nadomestila za storitev televizije pri izdaji mesečnih računov. Avision naročnika o zatemnitvah obvešča na svoji spletni strani takoj, ko je to mogoče.
V okviru storitev, ki jih ponuja Avision, naročnik ne sme reproducirati, distribuirati, dajati v najem, javno izvajati, javno prenašati, javno predvajati, javno prikazovati, radiodifuzno oddajati, radiodifuzno transmitirati, predelati, avdiovizualno prirediti ali kako drugače uporabiti avtorskih del v nasprotju z veljavno zakonodajo.

8. člen - veljavnost aneksa

Če naročniška pogodba določa posebni dogovor, zavezo za ohranitev naročniške pogodbe v veljavi še določen čas od dneva sklenitve, navedeno pomeni, da je naročniška pogodba sklenjena za nedoločen čas, vendar z vezavo za določen čas. Naročnik ima pravico odpovedati naročniško pogodbo pred potekom določenega časa (vezave). Če velja slednje, se v primeru predčasne prekinitve naročniške pogodbe naročnik zavezuje poravnati tudi znesek izgube posebnih ugodnosti, kot je določen v naročniški pogodbi. Strošek izvedbe preklica pogodbe se zaračuna v kolikor je naročniška pogodba za pakete Alter.net TV prekinjena v prvem letu.
Po poteku časa, za katerega je pogodba sklenjena, se le-ta avtomatsko podaljša za nedoločen čas. Naročnik jo ima pravico kadarkoli pisno odpovedati po postopku, kot je naveden v Splošnih pogojih poslovanja.

9. člen - končne določbe

Za razmerja med družbo Avision d.o.o. Portorož in naročnikom, ki niso urejena s tem aneksom se uporablja Pogodba in Splošni pogoji poslovanja podjetja Avision. Za razmerja, ki so s tem aneksom urejena drugače kot s Pogodbo se uporablja ta aneks.
Ta aneks stopi v veljavo z dnem, ko ga podpišeta obe pogodbeni stranki. Aneks je napisan v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en izvod.