SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA DRUŽBE AVISION d.o.o.

(za Alternet storitve)

Splošne določbe

1. člen

Družba AVISION d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: Avision ali operater) v okviru svoje gospodarske dejavnosti ustvarja, razvija in trži storitve elektronskih komunikacij in opreme.

Splošni pogoji za opravljanje telekomunikacijskih storitev v omrežju Avisiona (v nadaljevanju: splošni pogoji) urejajo pogoje za opravljanje in zagotavljanje tržnih telekomunikacijskih storitev v omrežju Avisiona, (v nadaljnjem besedilu: storitve Avisiona) in sicer:

 • firmo in sedež operaterja,
 • pogoje, postopke in roke za izgradnjo priključkov v omrežju Avisiona,
 • pogoje, obseg in način opravljanja storitev Avisiona,
 • pogoje in postopke za priključitev terminalske opreme naročnika na omrežje Avisiona,
 • pogoje za sklenitev, spremembo in prekinitev naročniškega razmerja,
 • način reševanja ugovorov in reklamacij,
 • cene storitev in
 • vzorčno naročniško pogodbo.

Avision opravlja storitve pod pogoji in na način kot je določen z veljavnimi predpisi, splošnimi pogoji, naročniško pogodbo in dogovori. Splošne pogoje lahko dopolnjujejo posebni dogovori med pogodbenikoma, ki morajo biti sklenjeni v pisni obliki. Če splošni pogoji in posebni dogovori niso usklajeni, veljajo posebni dogovori. Splošni pogoji, posebni pogoji in dogovori glede uporabe posameznih storitev ter navodila smiselno veljajo tudi za uporabnike.

2. člen - storitve Avisiona

Storitve Avisiona so predvsem naslednje telekomunikacijske in informacijske storitve:

 • širokopasovni dostop do interneta,
 • javno dostopne brezžične storitve,
 • distribucija signalov televizijskih in radijskih programov,
 • navidezna zasebna omrežja,
 • gostovanje aplikacij in strežnikov,
 • elektronska pošta,
 • vzdrževanje opreme v lasti Avisiona v skladu s temi splošnimi pogoji,
 • vzdrževanje delovanja storitev v skladu s temi splošnimi pogoji,
 • ostale telekomunikacijske, informacijske ter multimedijske storitve.

Avision lahko zaradi vključevanja novih storitev in/ali opuščanja oziroma spreminjanja starih storitev spremeni njihov nabor. O spremembah bo Avision obveščal naročnike na svojem spletnem naslovu in z drugimi komunikacijskimi sredstvi.

3. člen - uporabljeni izrazi

Izrazi, uporabljeni v teh splošnih pogojih, imajo naslednji pomen:

 • Omrežje Avisiona je javno dostopno omrežje v lasti Avisiona.
 • Krajevna zanka je brezžični vod za povezavo omrežne priključne točke na objektu končnega uporabnika z oddajno točko Avisiona.
 • Terminalska oprema so naprave ali njihov ustrezen del, ki omogočajo uporabniku komuniciranje v omrežju Avision in so namenjene za priključitev na vmesnike omrežja Avision.
 • Telekomunikacijska oprema je oprema v lasti Avision, ki je nameščena v/na objektu naročnika in določa omrežni zaključek - standardiziran vmesnik, na katerega naročnik priključi terminalsko opremo.
 • Omrežna priključna točka je točka na strani končnega uporabnika, kjer se stikata krajevna zanka in hišna napeljava.
 • Hišna napeljava je vod znotraj objekta uporabnika, ki je namenjen povezavi omrežne priključne točke do komunikacijske opreme, in vod, ki omogoča priključitev terminalske opreme na omrežni zaključek.
 • Omrežni zaključek predstavlja standardiziran vmesnik na komunikacijski opremi Avisiona na katerega naročnik priključi svojo terminalsko opremo.
 • Naročnik je vsaka fizična ali pravna oseba, ki z Avisionom sklene pogodbo za uporabo storitev Avisiona, oziroma pogodbo za njihovo zagotavljanje s strani Avisiona.
 • Naročniška pogodba skupaj s splošnimi pogoji in morebitnimi pisnimi dogovori ureja razmerje med Avisionom in naročnikom za uporabo storitev Avisiona.
 • Uporabnik je fizična ali pravna oseba, ki uporablja storitve Avisiona kot končni uporabnik ter fizična ali pravna oseba, ki je z Avisionom ter naročnikom sklenila aneks za uporabniško naročniško razmerje.
 • Cenik pomeni Cenik telekomunikacijskih in informacijskih storitev v notranjem in mednarodnem prometu omrežja Avision«.

Ostali izrazi, uporabljeni v teh splošnih pogojih imajo enak pomen kot je določen v Zakonu o elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS, št. 13/07 z vsemi spremembami in dopolnitvami – v nadaljnjem besedilu: (ZEKom) in na njegovi podlagi sprejetih podzakonskih predpisih ter ostala veljavna zakonodaja.

Firma in sedež operaterja storitev

4. člen

Firma operaterja storitev se glasi: AVISION - produkcija propagandnih programov, d.o.o. Portorož, skrajšana firma se glasi: AVISION d.o.o. Portorož.
Sedež operaterja storitev je: Obala 114, 6320 Portorož - Portorose.

Pogoji, postopki in roki za izgradnjo priključkov v omrežju Avisiona

5. člen - pogoji

Avision nastopa v Sloveniji in tujini kot ponudnik telekomunikacijskih storitev s področja elektronskih komunikacij, katerih naročnik je lahko fizična ali pravna oseba. Avision bo sklenil naročniško pogodbo z vsako polnoletno fizično ali pravno osebo, če bodo to dopuščale tehnične možnosti, in če ne bo upravičenih komercialnih ali finančnih zadržkov.

Naročnik mora za sklenitev naročniškega razmerja predložiti v celoti in pravilno izpolnjeno naročniško pogodbo in potrebne priloge. Če v pogodbi niso navedeni vsi podatki, ki so nujni za sklenitev naročniškega razmerja, jo Avision vrne naročniku v dopolnitev. Pogodba je sklenjena in začne veljati z dnem, ko je podpisana s strani naročnika in s strani Avision.

6. člen - komunikacijska oprema

Naročnik mora zagotoviti prostor z ustreznimi klimatskimi pogoji za namestitev komunikacijske opreme in ustrezno število napajalnih virov 230V/50Hz ter ustrezno hišno napeljavo. Namestitev telekomunikacijske opreme lahko opravi naročnik sam na podlagi navodil Avision ali jo naroči pri Avisionu. Naročnik mora zagotoviti Avisionu ali njegovemu pooblaščenemu izvajalcu nemoten dostop do mesta namestitve telekomunikacijske opreme. Naročnik mora pridobiti pisno soglasje lastnika oziroma lastnikov objekta za postavitev telekomunikacijske opreme.

Telekomunikacijska oprema je last Avisiona, ki je upravičen z njo upravljati. Naročnik se zavezuje, da bo s telekomunikacijsko opremo ravnal kot dober gospodar. Naročnik je dolžan poravnati škodo, ki bi nastala na tej opremi po njegovi krivdi. Naročnik je dolžan poravnati tudi škodo ki nastane na opremi v času, ko je v njegovi uporabi, če primeru višje sile ne ravna s potrebno skrbnostjo (npr. v času nevarnosti udara strele ne izključi opreme iz elektrike; če v času grozeče naravne nevarnosti ne zavaruje opreme ipd.). Zaradi fizikalne omejitve tehnologije in tehničnih standardov Institute for Electrical and Electronic Engineers (IEEE) z oznako IEEE 802.11a/b/g/n, Avision ne more zagotavljati kvalitete storitve do posameznega naročnika, temveč samo do oddajne točke Avisiona.

Pogoj, da lahko uporabnik začne uporabljati storitve Avisiona, je izvedba dostopa do omrežne priključne točke, ki jo izvrši lastnik krajevne zanke, in vključitev naročnika na strani Avisiona po prejemu podatkov o omrežni priključni točki. Avision bo obvestil naročnika o vklopu na servisnih straneh Avisiona ali s prevzemnim zapisnikom, najkasneje v roku petih (5) dni po opravljenem priklopu. Avision bo pričel obračunavati uporabo storitev z dnem vklopa in neglede na to, kdaj je naročnik aktiviral uporabo storitev.

Avision naročniku zagotavlja maksimalno možno vrsto in kvaliteto naročenih storitev, upoštevajoč parametre linije ter tehnične in fizikalne omejitve. V kolikor preko naročnikove linije ni mogoče zagotavljati storitev, ki jih naročnik naroči, Avision na pisno zahtevo naročnika prekine naročniško razmerje. Če naročnik navedene zahteve ne poda se šteje, da je pogodba sklenjena s spremenjenimi parametri.

6a. člen - vračilo komunikacijske opreme

Po prekinitvi naročniškega razmerja ali posamezne storitve je naročnik dolžan opremo, ki jo je v uporabo (reverz ali najem) prejel za čas trajanja naročniškega razmerja ali za čas trajanja posamezne storitve, v roku osmih dni od preklica naročniškega razmerja ali posamezne storitve, vrniti. Avision bo najprej poskušal opremo pri naročniku prevzeti sam, in sicer po predhodnem dogovoru za prevzem z naročnikom. V kolikor Avision opreme ne prevzame iz razlogov na strani naročnika, kot so npr. nedosegljivost naročnika ali napačna kontaktna številka, je naročnik dolžan opremo vrniti sam na svoje stroške. Naročnik je dolžan vrniti nepoškodovano in delujočo opremo. V primeru nevračila opreme oz. vračila poškodovane ali nedelujoče opreme se le-ta naročniku po veljavnem ceniku zaračuna.

Pogoji, način in obseg opravljanja storitev v omrežju Avisiona

7. člen - informacije o storitvah

Avision zagotavlja na svojih spletnih straneh http://www.alternet.si informacije o:

 • možnostih, vrstah in načinih uporabe storitev Avisiona,
 • cenah storitev Avisiona in o morebitnih popustih,
 • cenah dodatnih storitev,
 • vseh podatkih potrebnih za sklenitev naročniškega razmerja z Avisionom,
 • tehničnih parametrih potrebne terminalske opreme
 • cenah vzdrževanja in
 • spremembah pogodbenih pogojev.

Spremembe cen pričnejo veljati skladno s postopkom opisanim v 31. členu teh splošnih pogojev. Pri določanju cen mednarodne fiksne in mobilne telefonije je Avision vezan na ponudbo drugih operaterjev, zaradi česar si pridržuje pravico do spremembe cen, ki pričnejo veljati nemudoma po objavi na spletni strani http://www.alternet.si. Naročnik je tako dolžan redno spremljati objave na spletni strani, ter stroške ki bi nastali zaradi opustitve te dolžnosti krije sam.

Avision lahko komunicira z naročnikom storitev s sporočili, poslanimi naročniku v obliki SMS sporočil, preko navadne, elektronske pošte in/ali na drug zanesljiv način. Naročnik lahko preko servisnih spletnih strani ali pisno zahteva uvedbo komunikacije izključno po elektronski pošti, v tem primeru bo Avision naročniku vsa obvestila pošiljal samo na elektronski naslov, kot ga je naročnik navedel v sklenjeni naročniški pogodbi, ali na drug naslov, če bo naročnik tako zahteval. Naročnik komunicira s Avision pisno, na vsako pisno vlogo se mora tudi podpisati, drugače mu jo Avision pošlje v dopolnitev. Način komunikacije v primeru ugovora je določen v 27. in 27a. členu teh splošnih pogojev.

8. člen - spremembe nastavitev

Avision lahko spremeni naročnikove nastavitve ali druge parametre na opremi v lasti Avisiona na lokaciji uporabnika.

9. člen - vključitev storitev

Avision je dolžan opraviti vključitev in aktiviranje z naročniško pogodbo dogovorjenih storitev Avision najkasneje v roku petnajst (15) dni po podpisu naročniške pogodbe s strani obeh pogodbenih strank, oziroma po priklopu krajevne zanke v omrežje Avision, v primeru da se storitve opravljajo preko optičnega omrežja pa v roku trideset (30) dni od dneva sklenitve pogodbe.

V primeru ovir, ki onemogočajo vključitev v dogovorjenem roku, je Avision dolžan naročniku sporočiti razlog zakaj je do zamude prišlo.

Če Avision uspe vzpostaviti povezavo do naročnika, vendar krajevna zanka in/ali hišna napeljava ne zagotavljata zahtevanih parametrov za priključitev oz. z naročniško pogodbo dogovorjenih storitev, Avision naročniku ponudi priključitev z dejansko možnimi parametri. Dejansko možne parametre lahko Avision naročniku sporoči tudi v postopku odprave prijavljene napake. Če se naročnik s ponujenimi parametri strinja, mora o navedenem pisno obvestiti Avision, saj spremenjeni parametri pomenijo spremembo naročniške pogodbe. Če naročnik ne sprejme priključitve oz. izvajanja naročniške pogodbe z dejansko možnimi parametri, ima pravico pisno odpovedati naročniško pogodbo oz. posamezno naročeno storitev. Kolikor Avision ne prejme pisne odpovedi naročniške pogodbe oz. posamezne naročene storitve se šteje, da se naročnik s parametri kot jih prejema, ne glede na kakovost delovanja strinja, Avision pa mu jih lahko skladno z opredelitvijo v naročniški pogodbi tudi zaračunava.

10. člen - odstop od pogodbe

Če naročnik brez utemeljenega razloga odstopi od pogodbe pred priključitvijo oziroma v roku sedmih (7) dni po priključitvi, je dolžan Avisionu povrniti dejanske stroške za opravljeno delo.

11. člen - dolžnosti Avisiona

Avision je dolžan:

 • zagotavljati storitve Avision v najboljši možni kakovosti, upoštevajoč fizične omejitve linije ter zunanje vplive
 • preprečiti izgubo, spremembo ali dostop do podatkov v svojem omrežju s strani nepooblaščenih oseb glede na razpoložljivo tehnologijo in dejanske možnosti,
 • objavljati cene svojih storitev in njihove spremembe na predpisan način in sicer na spletni strani Avisiona ter na prodajnih mestih pooblaščenih za sklepanje naročniških razmerij tako, da se ima vsakdo možnost seznaniti z njihovo vsebino,
 • odpraviti napake v najkrajšem možnem času, pri čemer mora začeti z njihovim odpravljanjem v dnevu prijave motnje,
 • na zahtevo naročnika in na njegove stroške izvesti vključitev terminalske opreme, pri čemer mora le-ta ustrezati pogojem iz 20. člena teh pogojev.

Avision je upravičen:

 • zaračunavati mesečno naročnino in opravljeni promet ter vse ostale storitve Avisiona po veljavnem ceniku,
 • po predhodnem opozorilu od naročnika zahtevati takojšen umik informacij, servisov in storitev, ali omejiti dostop do njih, če so v nasprotju s prisilnimi predpisi ali dobrimi poslovnimi običaji,
 • po predhodnem opozorilu v primeru zaznane možnosti zlorabe začasno preprečiti dostop do nekaterih ali do vseh storitev,
 • po predhodnem opozorilu preprečiti dostop do nekaterih ali vseh storitev, če naročnik moti funkcionalnost omrežja Avisiona,
 • brez predhodnega obvestila izključiti naročnikov priključek, če kršitve naročniške pogodbe ki jih izvaja naročnik pomenijo takojšnjo in resno grožnjo za javni red, javno varnost ali javno zdravje ali povzročajo resne gospodarske ali operativne težave
 • opraviti začasen ali trajni izklop naročnikovega priključka skladno z 24. 28., 29. členom teh splošnih pogojev
 • ob pisnem soglasju naročnika brezplačno objaviti njegove podatke v imeniku in jih posredovati tretjim osebam zaradi sestave in tiska imenikov,
 • prekiniti dobavo storitev Avisiona oziroma odpovedati pogodbo v skladu z veljavnimi predpisi in veljavnimi splošnimi pogoji.

Avision ni odgovoren za:

 • prekinitve in napake oziroma delni ali popolni izpad omrežja, če je le-to posledica nujnih vzdrževalnih del, naključja ali dogodkov, ki niso pod njegovo kontrolo oziroma na katere ne more vplivati,
 • nepravilnosti nastale zaradi uporabe neustrezne telekomunikacijske opreme ali ravnanja naročnika,
 • škodo, ki nastane zaradi neprimerne, nepravilne ali neustrezne uporabe telekomunikacijske opreme,
 • vsebino in obliko informacij, ki jih tretje osebe objavljajo na internetu,
 • zagotavljanje zaščite in zasebnosti podatkov, prenesenih preko njegovega omrežja,
 • varnost naročnikovih datotek, ki se shranjujejo na računalnikih Avisiona (za shranjevanje varnostnih kopij nosi odgovornost izključno naročnik)
 • napake, motnje ter prekinitve v delovanju storitev, ki izvirajo iz tehnično neustrezne hišne napeljave, fizičnih omejitev linije ter kakršnih koli zunanjih vplivov
 • motnje, nedelovanje storitev ter škodo povzročeno tretjim osebam ali naročniku, če naročnik ne uporablja opreme skladno s 20. členom teh splošnih pogojev,
 • posredno škodo, izgubljeni dobiček, nepremoženjsko škodo,
 • primere, ki so izrecno opisani v drugih določilih teh splošnih pogojev.

12. člen - preprečevanje morebitnih zlorab

Zaradi zagotavljanja varne uporabe in preprečevanja morebitnih zlorab, ima Avision pravico spremljati uporabo storitev. V primeru bistvenega odstopanja porabe naročnika od njegove povprečne porabe, lahko Avision  naročnika opozori na povišano porabo. V kolikor se naročnik ne odzove, lahko Avision  naročniku začasno onemogoči uporabo storitev ter zahteva takojšnje plačilo porabljenega zneska. V kolikor naročnik znesek v roku poravna, se storitve v najkrajšem možnem času ponovno aktivirajo, v primeru da naročnik zneska ne poravna, pa je uporaba storitev onemogočena.

Avision ni dolžan spremljati uporabe storitev in obveščati naročnika, razen v primerih, ko je to izrecno navedeno v teh splošnih pogojih ali veljavni predpisi. Avision ima v vsakem primeru pravico, naročnika opozoriti na njegovo porabo, ki presega znesek 150,00 EUR in mu izstaviti predčasni račun ter naročniku vse do plačila onemogočiti uporabo storitev.

Naročnik se ime pravico naročiti na informativno obveščanje o porabi, pri čemer je pravica naročnika da določi mejo porabe, pri kateri želi biti obveščen. Naročnik se strinja, da je obvestilo le informativne narave, saj Avision zaradi tehničnih omejitev linije in zaradi odvisnosti od drugih pravnih subjektov nima na razpolago vedno ažurnih podatkov o naročnikovi porabi.

13. člen - dolžnosti naročnika

Naročnik je upravičen uporabljati storitve Avisiona v dogovorjenem obsegu in kakovosti.

Naročnik je dolžan:

 • pravočasno poravnati svoje obveznosti do Avisiona po izdanih računih,
 • po postopku kot je določen v 27. in 27a. členu teh splošnih pogojev, najkasneje v roku petnajstih (15) dni od dneva izdaje računa oz. od dneva, ko izve za izpodbijano odločitev ali ravnanje vložiti ugovor,
 • tekoče spremljati svojo porabo na servisnih straneh Avisiona in obvestila poslana preko elektronske pošte oziroma objavljena na spletnih straneh Avisiona,
 • skrbeti za izbor, zaščito in uporabo dostopnih gesel,
 • preprečiti tretjim osebam nedopustne posege preko omrežnega zaključka v omrežje Avisiona ali druga omrežja
 • vzdržati se vseh dejanj in posegov v omrežje Avisiona, ki bi lahko imeli za posledico njegovo nepravilno delovanje ali okrnitev njegove integritete,
 • skrbeti za nadzor in varnost terminalske in komunikacijske opreme v svojih prostorih,
 • pri uporabi omrežja Avisiona upoštevati predpise v zvezi z avtorskopravnim varstvom,
 • prijaviti napako v delovanju storitev na tel. številko 0592 22-571.

14. člen - razpoložljivost storitev

Čas razpoložljivosti storitev Avisiona je od 00.00 do 24.00, sedem dni v tednu, vse dni v letu.

15. člen - načrtovane prekinitve

V primeru načrtovane prekinitve daljše od dveh ur bo Avision najmanj sedem dni pred tem na svojem spletnem naslovu ali po elektronski pošti obvestil naročnika.

16. člen - telefonske storitve

Avision nudi v omrežju Avisiona javno dostopne telefonske storitve na fiksni lokaciji naročnika, ki zajemajo:

 • oddajanje in sprejemanje notranjih oziroma mednarodnih klicev,
 • dostop do omrežij in storitev drugih operaterjev,
 • dostop do številk 112, 113, 116 000
 • tonsko izbiranja v primeru analogne priključne točke,
 • preusmeritev ob neodgovorjenemu klicu (CFNR), ob zasedeni številki naročnika (CFB) in brezpogojno preusmeritev klica (CFU),
 • omejitev identifikacije klicočega (CLIR),
 • čakajoči klic (CW),
 • klicanemu naročniku identifikacijo klicočega (CLIP),
 • tri točkovno konferenčno zvezo,
 • selektivno zaporo klicev za določene vrste izhodnih klicev (npr. klici v 090, klici v mednarodna omrežja ipd.), kar naročnik lahko naroči zgolj pisno, dopis pa mora vsebovati lastnoročni podpis naročnika ali zakonitega zastopnika naročnika ali z drugim enakovrednim podpisom ali s podpisom, ki ga kot veljavnega in upoštevanega določajo veljavni predpisi.

Avision za vse storitve nudi:

 • prijavo napak na tel. številko 0592 22-571,
 • splošne informacije na tel. št. 0592 22-570.

V času izpada javnega električnega omrežja ali izpada elektronsko komunikacijskega omrežja ter vzdrževalnih del na omrežju, storitev klica na enotno evropsko telefonsko številko za klice v sili »112« in storitev klica na telefonsko številko policije »113«  in storitev klica na telefonsko številko za prijavo pogrešanih otrok »116 000« niso dostopne. Naročnik oz. uporabnik si dostopnost storitev ob izpadu javnega električnega omrežja lahko zagotovi sam, z uporabo sistema za brezprekinitveno napajanje (UPS) omrežnih elementov in terminalske opreme.

17. člen - distribucija radijskih in televizijskih signalov

Avision nudi naročnikom distribucijo signalov radijskih in televizijskih programov v skladu z veljavnimi standardi in priporočili. Avision ne odgovarja za slabo kvaliteto signalov radijskih in televizijskih programov, če so vzroki na strani njihovih producentov. O programski shemi radijskih in televizijskih programov v omrežju Avision odločata Avision in programski svet. Mesečna naročnina RTV Slovenije ni vključena v mesečno naročnino za storitev distribucije signalov radijskih in televizijskih programov, ki jo naročnik plačuje Avisionu. Avision si pridržuje pravico spreminjati programske pakete.

Avision ima pravico zatemniti oz. prenehati z radiodifuzno retransmisijo katerega koli televizijskega programa, v kolikor ga imetniki pravico pozovejo h zatemnitvi. Ker zatemnitev pomeni izvrševanje zakonitih pravic imetnikov ter je skladna s pogodbenimi razmerji, ki jih Avision za namene predvajanja programov sklepa, Avision za zatemnitev ne odgovarja. Naročnik je seznanjen, da zaradi zatemnitev ni upravičen do dobropisov za storitev televizije pri izdaji mesečnih računov. Avision naročnika o zatemnitvah obvešča na svoji spletni strani takoj, ko je to mogoče.

18. člen - spremembe obstoječih storitev

Če bo Avision načrtoval uporabo novih ali spremembo obstoječih storitev, bo o tem obvestil naročnika na svojem spletnem naslovu http://www.alternet.si/ najmanj 30 dni pred uveljavitvijo spremembe oz. novosti. Če se naročnik s spremembo ne strinja, ima pravico v roku 30 dni od dneva objave predvidene spremembe naročniško pogodbo oz. posamezno spremenjeno storitev pisno odpovedati, sicer se šteje, da z njo soglaša.

19. člen - osnovna storitev

Naročnik je seznanjen z dejstvom, da je širokopasovni dostop do interneta osnovna storitev in zagotavlja uporabo javno dostopnih telefonskih storitev in storitev distribucije signalov televizijskih in radijskih programov.

Pogoji in postopek za priključitev terminalske opreme naročnika v omrežje Avisiona

20. člen - terminalska oprema

Naročnik mora za priključitev terminalske opreme v omrežje Avisiona zagotoviti tehnično ustrezno in brezhibno hišno napeljavo in sme uporabljati terminalsko opremo, ki ustreza zahtevam Pravilnika o radijski in terminalski opremi (Ur. l. RS št. 17/2009 z dne 6. 3. 2009, z vsemi spremembami in dopolnitvami) ter Pravilnika o elektromagnetni združljivosti (Uradni list RS, št. 132/06, z vsemi spremembami in dopolnitvami), ter jo mora vzdrževati v ustreznem stanju, ki ne povzroča motenj v omrežju Avisiona, oziroma nevarnosti za življenje ali zdravje ljudi in premoženja in ne ogroža delovanja omrežja Avisiona.

Naročnik na javno komunikacijsko omrežje ne sme priključiti radijske ali terminalske opreme, ki ne ustreza zahtevam iz predpisov, ki urejajo radijsko in telekomunikacijsko terminalsko opremo. Oprema ki jo naročnik uporablja mora biti skladna s standardi, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvodov z zahtevami veljavnega Pravilnika o elektromagnetni združljivosti in standardi, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvodov z zahtevami veljavnega Pravilnika ki ureja radijsko in telekomunikacijsko terminalsko opremo.

21. člen - meritev, montaža in priklop

Pred priključitvijo v omrežje je obvezna meritev na lokaciji. Ob meritvi mora biti navzoč bodoči naročnik. Prva meritev je brezplačna. V kolikor z želene lokacije ni vidne oddajne točke Avisiona, se lahko opravi dodatna brezplačna meritev o kateri odloča Avision. Vse nadaljnje meritve na željo naročnika se obračunajo po ceniku servisnih ur.

Za ureditev hišne napeljave na priključku lahko naročnik, po predhodnem dogovoru, kot izvajalca izbere tudi Avision. Veljavni cenik del povezanih z urejanjem hišne napeljave ter materiala je dostopen na uradni spletni strani www.alternet.si, na telefonski številki 0592 22 570 in v poslovalnicah. Dodatna dela in material se obračunajo po ceniku in morajo biti predhodno dogovorjena (ob meritvi).

Če hišno napeljavo kabla opravi naročnik sam, pomeni da naročnik svoj FTP kabel napelje od točke, kjer bo montirana telekomunikacijska oprema Avisiona, do prostora, kjer bo nameščena naročnikova terminalska oprema ter pripravi primeren nosilec kamor bo montirana telekomunikacijska oprema Avisiona.

Priključitev hišne napeljave na omrežno priključno točko izvede Avision ali njegov pooblaščeni izvajalec. Varen dostop do telekomunikacijske opreme na objektu mora na lastne stroške zagotoviti naročnik (t.j. ob montaži, servisih in demontaži).

Sprememba, prenehanje naročniškega razmerja ter mirovanje in izključitev naročniškega priključka

22. člen - spremembe podatkov

Če pride do spremembe podatkov, navedenih v naročniški pogodbi, ali podatkov v zvezi z računi, prek katerih naročnik posluje, ali spremembe drugih podatkov in pogojev, ki vplivajo na naročniško razmerje, je naročnik dolžan o tem pisno obvestiti Avision najkasneje v roku 15 dni po nastanku spremembe. Naročnik je dolžan vsako želeno spremembo naročniške pogodbe s pisnim dopisom sporočiti Avision. Dopis mora biti lastnoročno podpisan ali pa mora biti podpisan s podpisom, ki ga kot veljavnega določajo predpisi, s strani naročnika, v primeru pravne osebe pa s strani zakonitega zastopnika pravne osebe. Sprememba, kolikor je le-ta mogoča, bo izvedena najkasneje zadnji dan koledarskega meseca, v katerem je podana oz. v primeru, da je podana zadnjih pet (5) dni v mesecu, najkasneje do desetega (10) dne naslednjega meseca. Naročnik lahko naroči spremembo naročniške pogodbe tudi preko servisnih spletnih strani. V kolikor je sprememba podana na takšen način, se šteje, da jo je naročil naročnik oz. zakoniti zastopnik ali pooblaščena oseba naročnika, saj je naročnik sam dolžan poskrbeti za varnost podatkov za dostop do servisnih spletnih strani. V primeru, da želena sprememba ni mogoča, bo Avision o navedenem naročnika obvestil.

22a. člen - prenos razmerja

Naročniško razmerje se lahko prenese na drugo osebo:

 • če naročnik, ki je fizična oseba, umre
 • ko pravna oseba preneha obstajati zaradi preoblikovanja, razdružitve, združitve ali pridružitve in drugih statusnih sprememb
 • v drugih primerih upoštevajoč te splošne pogoje.

O spremembah iz prve ter druge alineje prvega odstavka tega člena je naročnik oziroma njegov naslednik dolžan obvestiti Avision v roku in pisno na način, kot je določen v 10. členu teh splošnih pogojev. Za vse stroške nastale zaradi nepravočasnega javljanja navedenih vrst sprememb solidarno odgovarjata novi ter prejšnji naročnik, z izjemo prve alineje, po kateri za nepravočasno javljanje sprememb odgovarjajo dediči. Za vse ostale primere želenega prenosa naročniškega razmerja je naročnik o tem dolžan pisno obvestiti Avision, le-ta pa mu v podpis pošlje ustrezen obrazec. Naročnik je dolžan zagotoviti, da obrazec podpiše tudi prevzemnik. V kolikor obrazec ni pravilno ter v celoti izpolnjen, naročniško razmerje ni preneseno niti ni prekinjeno ter vse obveznosti in pravice iz le-tega še vedno izvršuje in za njih odgovarja naročnik, ki je razmerje želel prenesti. Navedeno se smiselno uporablja tudi za uporabniško naročniško razmerje.

Avision kot obliko delnega prenosa naročniškega razmerja na tretjo osebo (uporabnika v uporabniškem naročniškem razmerju ) po lastni presoji nudi tudi uporabniško naročniško razmerje, ki se uredi z ustreznim obrazcem. V primeru, ko naročnik prekine naročniško pogodbo, je dolžan uporabnika v uporabniškem naročniškem razmerju o tem pisno obvestiti. Za posledice neobveščanja je izključno odgovoren naročnik. Avision bo uporabniku v tem primeru ponudil sklenitev naročniške pogodbe. Če uporabnik naročniške pogodbe ne podpiše in vrne na naslov Avisiona v roku osmih (8) dni od dneva prejema dopisa, bo Avision storitve, ki jih je uporabljal uporabnik izključil iz omrežja, saj uporabniško naročniško razmerje preneha s prenehanjem nosilnega naročniškega razmerja. Za dan prejema dopisa se štejeta dva dneva od dneva, ko je Avision uporabniku poslal pošiljko.

22b. člen - sprememba naročniškega paketa

Naročnik lahko največ enkrat mesečno zahteva spremembo naročniškega paketa. Sprememba paketa stopi v veljavo takoj oziroma na datum, ki ga določita sporazumno naročnik in Avision. V primeru spremembe naročniškega paketa sredi obračunskega obdobja za katero je že bil izdan račun, se v naslednjem mesecu naredi poračun mesečne naročnine.

22c. člen - selitev naročniškega priključka

Naročnik lahko preseli priključek na novo lokacijo v kolikor je na novi lokaciji možen priklop na Alternet omrežje. Zahteva za selitev priključka je lahko podana kadarkoli, izvede pa se se v roku 15 delovnih dni. Selitev priključka se zaračuna po veljavnem ceniku. V selitev priključka ni všteta hišna napeljava kabla.

22d. člen - mirovanje, blokada storitev

Avision je dolžan na zahtevo naročnika in na njegove stroške po veljavnem ceniku začasno izključiti celotni naročnikov priključek (mirovanje). Mirovanje se lahko zahteva za dobo najmanj enega (1) in največ šestih (6) mesecev v posameznem koledarskem letu. V času mirovanja naročniku vse pravice in obveznosti iz naročniškega razmerja, z izjemo plačila storitve mirovanja, mirujejo. Zahtevo po začasni izključitvi lahko naročnik poda pisno, po faksu ali preko servisnih spletnih strani, najmanj pet (5) delovnih dni pred datumom izključitve. Naročnik ponovni vklop priključka naroči pisno, po faksu ali preko servisnih spletnih strani, priklop bo izveden takoj ko bo mogoče oz. najkasneje v roku petih (5) delovni dni po prejemu zahteve. V primeru, da se mirovanje vključi ali izključi sredi meseca, je naročnik dolžan poravnati strošek mirovanja v sorazmernem delu ter sorazmerni del stroška naročnine, ki je nastal po vklopu priključka. V času začasne izključitve se naročniku zaračunava tudi mesečni strošek mirovanja. Cena izključitve vključuje tudi ceno vključitve začasno izključenega naročnika.

Avision je na pisno zahtevo ali zahtevo podano preko servisnih spletnih strani in na stroške naročnika po veljavnem ceniku, dolžan začasno izključiti storitev odhodnih klicev. Naročnik mora zahtevo za blokado podati najmanj pet (5) delovnih dni pred želenim datumom blokade, v kolikor to stori osebno v poslovalnici Avisiona, pa bo blokada izvedena še istega dne.

22e. člen - trajanje naročniške pogodbe

Naročniška pogodba je sklenjena za nedoločen čas, naročnik jo lahko kadarkoli pisno odpove, pri čemer odpoved učinkuje najkasneje zadnji dan koledarskega meseca, v katerem je podana oz. v primeru da je podana zadnjih pet (5)dni v mesecu, najkasneje desetega (10) dne naslednjega meseca. Naročnik mora dopis s katerim Avision obvesti o želeni prekinitvi naročniškega razmerja lastnoročno podpisati in poslati s priporočeno pošto ter v njem jasno in nedvoumno izraziti svojo voljo. V primeru nejasno izražene volje naročnika se šteje, da prekinitev naročniškega razmerja ni bila zahtevana. Avision naročniku zaračuna strošek izvedbe preklica naročniške pogodbe skladno s cenikom.

Če naročniška pogodba določa posebni dogovor, zavezo za ohranitev naročniške pogodbe v veljavi še določen čas od dneva sklenitve navedeno pomeni, da je naročniška pogodba sklenjena za določen čas. Naročnik ima naročniško pogodbo pravico odpovedati pred potekom določenega časa (vezave), vendar je v tem primeru dolžan poravnati tudi pogodbeno kazen kot je določena v naročniški pogodbi ter strošek izvedbe preklica pogodbe. Odstop od naročniške pogodbe se poda pisno in prične učinkovati šele z dnem plačila pogodbene kazni, sicer je odstop ničen. Če Avision z odstopom od pogodbe nastane škoda, ki je večja od pogodbene kazni, ima pravico zahtevati razliko do popolne odškodnine. Po poteku časa, za katerega je pogodba sklenjena se le ta spremeni v pogodbo za nedoločen čas, naročnik pa jo ima pravico kadarkoli pisno odpovedati po postopku, kot je naveden v predhodnem odstavku. Naročnik mora v primeru prenehanja naročniškega razmerja Avisionu poravnati vse obveznosti, nastale do dneva prenehanja naročniškega razmerja. Vse finančne posledice, nastale zaradi nepravočasnega javljanja sprememb, bremenijo naročnika oziroma njegove naslednike.

22f. člen - posebne ugodnosti

Izguba posebnih ugodnosti je znesek, ki predstavlja stroške predčasne prekinitve, ki izvirajo iz pogodb in morebitnih aneksov oziroma dogovorov. Višina izgube posebnih ugodnosti se za odstop od pogodbe pred potekom akcijskega obdobja določi sorazmerno.

22g. člen - odpoved razmerja s strani Avisiona

Avision lahko ob predhodnem opozorilu odpove naročniško razmerje, če ugotovi, da naročnik kljub opozorilu še naprej krši določila teh splošnih pogojev, naročniške pogodbe ali veljavnih predpisov. Avision lahko naročniško pogodbo odpove tudi v primeru osebnega stečaja, stečaja, prisilne poravnave ali likvidacije naročnika. O okoliščinah ki bi lahko vodile do uvedbe tovrstnih postopkov, je naročnik dolžan obvestiti Avision ter nosi vse posledice nepravočasne obvestitve.

Avision lahko odpove naročniško pogodbo z odpovednim rokom štirinjastih (14) dni v primeru, če se zaradi komercialnih razlogov odloči za ukinitev oddajne točke, ki je vezana na naročnikov priključek.

23. člen - izključitev naročniškega priključka

Avision je dolžan naročnika o razlogih za začasno izključitev zaradi neplačila predhodno pisno obvestiti ter mu določiti osem (8) dnevni rok za odpravo kršitev. Če naročnik v navedenem roku ne odpravi kršitev, ima Avision pravico kadarkoli po tem roku (in ne nujno nemudoma po preteku osmih dni od opozorila) začasno izključiti naročnikov priključek. Z istim obvestilom Avision naročnika obvesti tudi o posledicah, ki nastanejo če naročnik niti po tridesetih (30) dneh od dneva začasne izključitve ne odpravi kršitev. V tem primeru lahko Avision kadarkoli po poteku tega roka (in ne nujno nemudoma po preteku tridesetih dni od opozorila) opravi trajno izključitev priključka, s čimer naročniška pogodba preneha.

Naročnik mora ob plačilu zapadlih terjatev po opominu po pošti naslovljeni na Računovodsko službo, po faksu na št. 0592 22583, po elektronski pošti na racuni@alternet.si ali z uporabo spletnega obrazca na spletni strani Avisiona poslati potrdilo o plačilu. Avision bo ponovni vklop opravil v najkrajšem možnem času, naročnik ni upravičen do dobropisa niti odškodnine za čas, ki bo pretekel od prejema potrdila o plačilu do ponovnega vklopa. Avision naročniku po veljavnem ceniku zaračuna strošek ponovnega vklopa.

V primeru drugih kršitev naročniške pogodbe, kot so določene v 28. členu teh splošnih pogojev (z izjemo šeste in devete alineje), lahko Avision naročnika začasno izključi iz omrežja po sledečem postopku. V primeru lažjih kršitev Avision naročnika pisno pozove naj preneha s kršitvami, v primeru da naročnik v roku treh (3) dni s kršitvami ne preneha, se opravi začasni izklop. V primeru težjih kršitev Avision naročnika telefonsko obvesti o kršitvi, zaradi katere nemudoma po telefonskem obvestilu izključi njegov priključek, ter mu še istega dne pošlje tudi pisno obvestilo. Priključek se vključi ko naročnik Avision pisno sporoči, da je s kršitvami prenehal. Avision naročnika o začasnem izklopu ni dolžan predhodno obvestiti, če kršitev pomeni takojšnjo in resno grožnjo za javni red, javno varnost ali javno zdravje ali povzročanje resnih gospodarskih ali operativnih težav. Če naročnik ponovno izvaja kršitve, kljub opozorilu ali začasnem izklopu, ima Avision pravico do odpovedi naročniške pogodbe, ki bo izvedena v roku osmih (8) dni od dneva prejema obvestila s strani naročnika. V vmesnem času ima Avision pravico naročnikov priključek začasno izključiti iz omrežja.

V primeru začasne ali trajne izključitve naročnik ni upravičen do povrnitve mesečne naročnine, ali nadomestitve škode, ki bi jo z izključitvijo utrpel.

24. člen - odjava storitev po pooblastilu

Avision v naročnikovem imenu odjavi le storitve, za katerih odjavo ga je naročnik pisno pooblastil v naročniški pogodbi. Avision je dolžan odjavo izvesti najkasneje v roku štirinajstih (14) dni po priklopu svojih storitev. Avision ne odgovarja za neizvršeno ali nepravočasno odjavo storitev, ki je posledica nepravilno ali nepopolno izpolnjenega pooblastila za odjavo, ali napake na strani prejšnjega operaterja.

Reklamacije, način zaračunavanja storitev in njihovega plačevanja

25. člen - računi

Avision izdaja svojim naročnikom za uporabo storitev Avisiona mesečne račune. Za obračun storitev Avisiona se uporabljajo podatki družbe Avision. Cene storitve Avisiona so določene v ceniku. Informacije o cenah in storitvah so dostopne na sedežu družbe Avision, na telefonski številki 0592 22570 in spletnih straneh družbe Avision http://www.alternet.si.

Naročnina se obračuna in plačuje za preteklo obračunsko obdobje. Naročnina se obračuna od vklopa do zadnjega dne obračunskega obdobja. Avision lahko naročnino zaračuna tudi za čas, ko je naročnik začasno izklopljen.

Na mesečnem računu se cene klicev v slovenska stacionarna omrežja, v slovenska mobilna omrežja ter v tujino prikazujejo po tehtani povprečni ceni stacionarnih omrežij v katera je naročnik izvršil klice v posameznem mesecu. Enako velja tudi za vse druge klicne postavke.

Če naročnik v 15 dneh po zaključku obračunskega obdobja (koledarski mesec), ne prejme računa, je o tem dolžan nemudoma pisno obvestiti Avision, sicer se šteje, da je račun prejel 15. dan v mesecu za pretekli mesec.

Naročnik je dolžan vse svoje obveznosti poravnati v roku desetih (10) dni od datuma izstavitve računa. Naročnik je dolžan poravnati tudi vse stroške, ki so nastali zaradi nepooblaščene rabe njegovega gesla ali opreme.

Naročnik je Avisionu dolžan poravnati tudi stroške opomina.

Če bo naročnik med obračunskim obdobjem bistveno presegel povprečno mesečno porabo in če bo obstajal sum, da je prišlo do zlorabe, bo Avision o tem obvestil naročnika.

26. člen - razčlenjen račun

Osnovne in druge (dodatne) storitve se obračunajo za preteklo obračunsko obdobje.
Avision bo račun izstavljal zbirno po skupinah storitev.
Avision je dolžan naročniku zagotoviti razčlenjen račun za javno dostopne telefonske storitve po osnovni stopnji razčlenjenosti, ki vsebuje:

 1. obračunsko obdobje
 2. morebitno priključnino
 3. vrsto in znesek vseh morebitnih drugih enkratnih plačil v obračunskem obdobju, za katerega se izdaja račun
 4. naročnino
 5. vrsta in znesek vseh morebitnih drugih mesečnih plačil
 6.  število klicev, trajanje teh klicev, število obračunskih enot, znesek, ločeno za:
 •      notranje klice,
 •      mednarodne klice,
 •      klice v mobilna javna komunikacijska omrežja,
 •      klice premijskih storitev,
 •      prenos podatkov;
 1. vrsta in znesek za morebitne druge opravljene storitve,
 2. skupni znesek računa.

Osnovna stopnja razčlenitve računa se naročniku pošlje brezplačno in ob izstavitvi vsakega računa Avision nudi tudi višjo stopnjo razčlenjenosti računa ki vsebuje podatke o: datumu in uri opravljenega klica, dolžini klica v minutah, številki klicočega ali klicanega, vrednost posameznega klica, navedbo omrežja pri posameznem odhodnem klicu, skupni pregled prometa po posameznih omrežjih z navedbo števila klicev, dolžne minut klicev, ceno minute ter vrednostjo . Naročnik lahko višjo stopnjo razčlenjenosti računa (izpisek klicev) naroči pisno z dopisom, poslanim na naslov operaterja, v katerem opredeli želeno vrsto (odhodni ali dohodni klici). Višja stopnja razčlenjenosti se naročniku zaračuna skladno s cenikom. Ker je operater dolžan prometne podatke, ki se nanašajo na naročnika redno brisati, lahko naročnik zahteva izpisek klicev zgolj za obdobje zadnjih treh mesecev pred podajo pisnega zahtevka.

Operater izda razčlenjeni račun višje stopnje s takšno stopnjo členitve klicanih in klicočih oseb, pri kateri ni mogoče razpoznati njihove identitete, tako da izpusti oziroma izbriše zadnja tri mesta telefonskih številk. Celotno telefonsko številko klicane in klicoče osebe sme operater razkriti le na izrecno pisno zahtevo naročnika, ki ji ta priloži pisno soglasje te osebe. Identitete klicanih in klicočih oseb operaterju ni potrebno prikriti v primerih razčlenjenega računa za klice med telefonskimi številkami istega naročnika. Razčlenjeni račun višje stopnje operater izda v elektronski obliki, razen če naročnik ne zahteva drugače.

27. člen - podaja ugovora

Vsak naročnik ali končni uporabnik, imata pravico do ugovora zoper odločitev ali ravnanje Avisiona v zvezi z dostopom do storitev ali njihovim izvajanjem, po opisanem postopku. Zaradi varstva osebnih podatkov se odgovor na ugovor, ki ga vloži končni uporabnik, pošlje neposredno naročniku. Rok za vložitev ugovora je petnajst (15) dni od dneva, ko je naročnik oz. končni uporabnik izvedel za izpodbijano odločitev ali ravnanje Avisiona. Ugovor mora biti obrazložen in podpisan s strani naročnika ali končnega uporabnika. Avision bo na vsak pisni ugovor pisno odgovoril v roku 15 dni. Avision ima pravico rok za odgovor iz utemeljenih razlogov podaljšati, s čimer naročnik oz. uporabnik izrecno soglaša. Ugovor zoper izstavljeni račun ne zadrži obveznosti plačila njegovega nespornega dela.

Naročnik lahko poda ugovor pisno po navadni pošti na naslov operaterja, s pripisom »Za reklamacijsko službo«, po elektronski pošti na naslov racuni@alternet.si, ali ustno s klicem na tel. št. 0592 22571. V primeru ustne vložitve ugovora je naročnik dolžan izrecno opozoriti, da želi vložiti ugovor. Če naročnik operaterja ne opozori, se šteje, da ugovor ni vložen, vloga  naročnika pa se obravnava kot prijava napake.

Če Avision ne ugodi naročnikovemu ugovoru, ali če o njem ne odloči v 15 dneh od njegovega prejema, lahko naročnik vloži pritožbo na Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, Stegne 7, Ljubljana. Če naročnik vloži ugovor na Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljevanju AKOS) , je o navedenem dolžan nemudoma pisno obvestiti Avision.

Avision se zavezuje, da v primeru vložitve ugovora ali pritožbe do pravnomočnega zaključka postopka ne bo izklopil naročnika iz omrežja Avision oziroma mu ne bo prenehal zagotavljati storitve, če bo naročnik v roku poravnal nesporni del računa ter Avision na dan vložitve ugovora pri AKOS-u o navedenem pisno obvestil. Določila tega odstavka ne veljajo za neizpolnjevanje naročniške pogodbe s strani naročnika, ki izhaja iz obveznosti za katere naročnik ni vložil ugovora, oz. ga je, pa je postopek že pravnomočno zaključen.

Avision ne odgovarja za izključitev priključka, če naročnik ni vložil ugovora na opomin pred izključitvijo, vendar pa se po izključitvi priključka na podlagi naročnikovega ugovora ugotovi, da je bil izklop opravljen zaradi opravičljive napake na strani Avisiona (npr. sistemska napaka). Enako velja za primer, če naročnik račun poravna, pa pri tem navedene napačen sklic in plačilo ni pravilno knjiženo.

27a. člen - reševanje ugovora

Naročnik je upravičen do priznanja dobropisa za zaračunane storitve, kolikor Avision v reklamacijskem oz. ugovornem postopku ugotovi, da le-te niso bile izvedene v skladu s pogodbeno dogovorjeno kakovostjo, če so izpolnjeni sledeči pogoji. Naročnik ali uporabnik je dolžan nedelovanje storitev oziroma napako v delovanju storitev telefonsko prijaviti na tel. št. 0592 22571 nemudoma ob zaznavi. Naročnik je dolžan v roku petnajstih (15) dni od dneva, ko je prejel račun vložiti ugovor skladno s predhodnim členom.

V primeru utemeljenosti naročnikovega ugovora, bo Avision za obdobje nedelovanja ali motenega delovanja storitve, naročniku v odgovoru na reklamacijo računa priznal dobropis, v sorazmernem delu naročnine za posamezno nedelujočo storitev oz. v sorazmernem delu naročnine za posamezno moteno storitev. Najvišji možni znesek dobropisa za obdobje za katerega je naročnik podal ugovor, pomeni dobropis celotne naročnine za nedelujočo storitev v tem obdobju, najnižji možno znesek pa 1 €. Avision ne prizna dobropisa za opravljene telefonske pogovore in morebitne druge opravljene storitve. Naročniku se ne povrne škode niti izgubljenega dobička, ki bi mu zaradi nedelovanja ali motenega delovanja storitve nastala, razen če je bilo nedelovanje ali moteno delovanje posledica naklepnega ravnanja Avisiona.

Če naročnik ne reklamira računa oz. ne ugovarja v navedenem roku in ne prijavi napake v delovanju storitev oz.nedelovanja storitev ob njeni zaznavi, ni upravičen do dobropisa za zaračunane storitve.

Avision ima pravico zavrniti reklamacijo računa oz. ugovor, ali jo/ga zavreči skladno s splošnimi pogoji, o delovanju oz. motenem delovanju storitev pa presoja na podlagi lastnih tehničnih podatkov o delovanju naročnikove linije. Avision v nobenem primeru ne odgovarja za izgubljeni dobiček, posredno ter nepremoženjsko škodo.

Začasna izključitev, prenehanje pogodbe in reševanje sporov

28. člen - začasna izključitev

Avision lahko naročnikov priključek začasno izključi v naslednjih primerih:

 • če v omrežju Avisiona povzroča tehnične motnje,
 • če s svojim delovanjem onemogoča ali ovira normalno delo ostalim naročnikom,
 • če poskuša razbiti zaščitne sisteme omrežja Avisiona ali kateregakoli drugega sistema,
 • če poskuša priti do podatkov, za katere ni pooblaščen,
 • če kršitve naročniške pogodbe ki jih izvaja naročnik pomenijo takojšnjo in resno grožnjo za javni red, javno varnost ali javno zdravje ali povzročajo resne gospodarske ali operativne težave, tudi brez predhodnega opozorila,
 • če ne poravna svojih obveznosti iz naročniškega razmerja niti v roku osmih (8) dni po izdaji opomina,
 • če naročnik, ki trži storitve v omrežju Avision, kljub opozorilu ne upošteva splošnih pogojev in odredb Avisiona, dobrih poslovnih običajev ali veljavnih predpisov,
 • če naročnik brez soglasja Avision proti plačilu nudi storitve Avision drugim uporabnikom,
 • če ne sporoči sprememb podatkov v skladu z 10. členom teh splošnih pogojev,
 • če pri uporabi premijskih storitev (090, 080 ipd.) po lastni presoji Avisiona naročnik oz. uporabnik občutno preseže porabo povprečnega uporabnika ter stroškov le-te ne poravna v roku dveh (2) dni od dneva prejema pisnega obvestila Avision
 • v drugih primerih kršitev naročniške pogodbe s strani naročnika.

29. člen - trajna izključitev oz. prenehanje pogodbe

Avision lahko naročnikov priključek trajno izključi v naslednjih primerih:

 • če kljub pisnem opozorilu ali kljub začasnem izklopu kot določeno v predhodnem členu, ponovno izvaja kršitve,
 • če v roku trideset (30) dni po začasni izključitvi ali kadarkoli po tem roku oz. če kljub opominu v 30 dneh po začasni izključitvi ne poravna svojih obveznosti,
 • če izpolni pogodbo z lažnimi oziroma neresničnimi podatki.

Naročniška pogodba s trajno izključitvijo preneha.

Obdelava podatkov

30. člen - obdelava osebnih podatkov

Podatki, ki se nanašajo na naročniško in uporabniško naročniško razmerje predstavljajo poslovno skrivnost Avisiona.

Avision bo podatke v zvezi z naročniškim in uporabniškim naročniškim razmerjem obdeloval v skladu z veljavno zakonodajo. Pridobljene podatke bo uporabljal za sklepanje, izvajanje, spremljanje in prekinitev naročniške pogodbe, zaračunavanje storitev, pripravo in izdajanje naročniških imenikov (ob predhodni privolitvi naročnika), za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo ter uveljavljanje pravic operaterja.

Avision zbira in obdeluje o naročnikih ter uporabnikih naslednje podatke: ime in priimek oziroma firmo/naziv pravne osebe, ime in priimek odgovorne osebe pravne osebe, ime in priimek kontaktne osebe, naslov stalnega začasnega prebivališča/sedež naročnika, naslov priključka, davčno in/ali matično številko, prometne podatke za vse naročene storitve ter vse ostale informacije in podatke, ki so po presoji Avision potrebni za izvrševanje naročniške pogodbe. Naročnik in uporabnik s sklenitvijo naročniške pogodbe izrekata izrecno predhodno soglasje, da Avision od tretjih oseb pridobi in obdeluje tudi EMŠO, ki pa ga sme uporabljati izključno za namene izvršilnega postopka v primeru neizpolnjevanja obveznosti s strani naročnika/uporabnika.

Avision za namene trženja elektronskih komunikacijskih storitev in/ali izvajanja storitev z dodano vrednostjo obdeluje naslednje podatke: prometne podatke za storitve telefonije, interneta ter televizije, in sicer izključno v obsegu in za čas, ki je potreben za običajno izvajanje trženja in/ali izvajanja storitve z dodano vrednostjo. Naročnik oz. uporabnik v uporabniškem naročniškem razmerju ima pravico, da kadarkoli pisno prekliče soglasje za obdelavo podatkov, kot so opredeljeni v tem odstavku.

Avision sme, izključno za namene zagotovitve izpolnjevanja naročniške pogodbe s strani naročnika ali uporabnika (za izterjavo neporavnanih obveznosti, za preverjanje plačilne sposobnosti) tudi sam pridobivati podatke o naročnikih in uporabnikih v uporabniškem naročniškem razmerju, vse v skladu z veljavnimi predpisi.

Avision lahko podatke po lastni presoji posreduje tretjim osebam ter jih le-te lahko obdelujejo, vse pod pogojem, da je s takšnimi tretjimi osebami v pogodbeno poslovnem odnosu, da je to potrebno za izvrševanje naročniške pogodbe ter da ob tem spoštuje veljavne predpise.

Avision lahko podatke po lastni presoji pridobi od tretjih oseb ter jih lahko obdeluje, vse pod pogojem, da je s takšnimi tretjimi osebami v pogodbeno poslovnem odnosu, da je to potrebno za izvrševanje pogodbe s tretjimi osebami ter da ob tem spoštuje veljavne predpise.

Avision lahko, skladno z veljavnimi predpisi zbrane podatke uporablja za neposredno trženje, za kar naročnik in uporabnik s sklenitvijo naročniškega razmerja izreka izrecno predhodno soglasje.Naročnik oz. uporabnik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način (npr. preko servisnih spletnih strani) zahteva, da Avision trajno ali začasno preneha uporabljati njegove podatke za namen neposrednega trženja. Avision bo v primeru takšne pisne zahteve najkasneje v 15 dneh preprečil uporabo podatkov za namen neposrednega trženja. Naročnik bo o navedeni preprečitvi obveščen v roku nadaljnjih petih (5) dni, preko servisnih spletnih strani, telefonsko ali pisno.

Naročnik ima možnost, da prepove uporabo svojih osebnih podatkov, objavljenih v javnem imeniku, za klice, ki imajo komercialni ali raziskovalni namen. Naročnik lahko prepove uporabo svojih osebnih podatkov za oba ali samo za enega od navedenih namenov ob vpisu v imenik ali kadarkoli pozneje. V kolikor je prepoved uporabe posredovana po vpisu v imenik ali je vsebinsko spremenjena, je izdajatelj imenika spremembo v imeniku dolžan označiti oz. upoštevati ob prvi naslednji izdaji.

Šteje se, da naročnik in uporabnik s sklenitvijo naročniškega razmerja izrekata izrecno predhodno soglasje za obdelavo podatkov, kot je navedeno v tem členu.

Sprememba pogodbe ter splošnih pogojev in reševanje sporov

31. člen - sprememba splošnih pogojev

Avision lahko v skladu s svojo poslovno politiko spremeni te splošne pogoje ter pogoje naročniške pogodbe, o navedenem pa mora seznaniti naročnika z objavo na uradni spletni strani http://www.alternet.si/ ter ob prejemu računov za storitve, oziroma na drug primeren način.

Sprememba mora biti objavljena trideset (30) dni pred pričetkom veljavnosti le-te na uradni spletni strani http://www.alternet.si/ oziroma dostopna na telefonski številki 059222570, kot tudi v vseh poslovalnicah Avisiona. Razen če je sprememba pogojev, določenih v naročniški pogodbi, potrebna zaradi uskladitve z ZEKom-1, ima naročnik pravico v istem roku (30 dni) odstopiti od naročniške pogodbe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni, če se s predlaganimi spremembami ne strinja.

Ta pravica ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter obveznosti izpolnitve pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov. Če naročnik pogodbe oziroma posamezne storitve ne odpove pisno v roku trideset (30) dni od dneva objave spremembe, se šteje, da s spremembo soglaša. Izjema od navedenega postopka je določena v 7. členu teh splošnih pogojev.

32. člen - reševanje sporov

Pogodbene stranke soglašajo, da bodo vse morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, reševali sporazumno. V primeru, da spor ni možno rešiti sporazumno, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Kopru.

 

Objavljeno v Portorožu, dne 01.05.2015
Avision d.o.o. Portorož
Direktor: Mitja Pirih